Finans ve Bankacılık Bölümü Ders İçerikleri

BİRİNCİ SINIF – I.YARIYIL 

İKTİSATA GİRİŞ I (3 + 0 )
Derste bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem, iktisadın temel kavramları, kıtlık ve seçim, mikro-makro iktisat ayırımı, mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, üretici teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet, oyun teorisi ve iktisadi uygulamaları esas olarak ele alınacaktır.
 
GENEL MUHASEBE I (1+2)
Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe dönemi başındaki işlemler, muhasebe süreci, mal alım-satım işlemlerinin "aralıklı envanter yönetimine" göre kaydı, devamlı envanter yönetimi uygulaması, Katma Değer Vergisi uygulamaları, dönem sonu kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulama analiz edilir. Kasa, bankalar ve hisse senedi-tahvil işlemleri, alacaklar, senet işlemleri, sabit değerler, banka krediler, borçlar, gider ve gelir işlemleri, ücret bordrosu, kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter işlemleri, aktif hesaplara ilişkin envanter işlemleri, pasif hesapları ilişkin envanter işlemleri, dönem sonu ayarlama kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, hesapların kapatılması ve dönem mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulama, işletme hesabı esasına göre defter tutma öğretilir.
 
GENEL MATEMATİK (1+2)
Derste işlenecek konu başlıkları: Reel sayılar, değişkenler ve fonksiyonlar. Limitler, sayısal diziler ve ünlü limitler. Fonksiyonun limiti ve süreklilik kavramları. Türev ve diferansiyel, fonksiyonların türev yardımı ile incelenmesi, yüksek basamaktan türev ve diferansiyel, Taylor formülleri, diferansiyel hesabının fiziksel ve geometrik problemlerin çözümlerine uygulamaları. Belirsiz integral ve elementer fonksiyonların integralleri. İleri integral alma teknikleri, rasyonel ve irrasyonel fonksiyonların integralleri.
 
TÜRK DİLİ I (2+0)
Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşma Temel İlkeleri, dilekçe ve  özgeçmiş yazma kuralları, yazım kuralları ve noktalama işaretleri; anlatım bozuklukları, ifade, mimik konuları öğretilir.
 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2+0)
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin amaçları ve inkılapla ilgili bazı kavramlar analiz edilir. XIX. yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri; Osmanlı devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri, Osmanlı devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar; Mondros mütarekesi kurtuluşa giden yol; ilk işgaller ve ülkenin durumu; milli mücadele dönemi; milli mücadelenin hazırlık aşaması analiz edilir.
 
YABANCI DİL I (2+0)
Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktiviteler uygulanmaktadır.
 
İŞLETME YÖNETİMİ (3+0)
Derste “İnsan ve ihtiyaçlar, İnsan-toplum-ekonomi-üretim ilişkisi, İşletme kavramının tanımı, temel kavramlar, işletme bilim dalı ve ilgili bilim dalları ile ilgisi ve işletmenin amaçları, işletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, İşletme çeşitleri ve İşletmeler arası anlaşmalar bakımından işletmelerin sınıflandırılması, hukuk şekilleri bakımından işletme çeşitleri” analiz edilir. Ders içerisinde “İşletme yönetiminin gelişimi, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmenin kuruluş yerinin seçimi, işletme büyüklüğü, kapasite türleri ve işletmenin fonksiyonları” başlıkları incelenmektedir.
 
BANKACILIĞA GİRİŞ (2+2)
“Banka ve bankacılığın tanımı, tarihi gelişimi, banka sisteminde yer alan banka türleri, bilgi Merkez Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Yatırım ve Kalkınma Bankacılığı, Ekonomik Bankacılık; Bankaların kurulması ve faaliyete geçmesi, Bankalarda organizasyon ve yönetim, Bankalarda denetim, mevduat hesapları ile ilgili yasal hükümler, Hesapların işleyiş prosedürleri, Çeklerin türleri, Çeklerle ilgili yasal hükümler, Döviz tevdiat hesapları ve diğer temel bankacılık hizmetleri” şeklinde temel başlıklar bu derste işlenecektir.
 
 
BİRİNCİ SINIF – II. YARIYIL  
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (2+0)
Hukukun temel kavramlarını tanıtan bu derste, toplumsal yaşamda hukukun yerini ve önemini tespit ederek, hukuk kurallarının din, ahlâk ve görgü kurallarından hangi alanlarda farklılıklar taşıdığını ve bu kurallar arasındaki etkileşimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Hukukun uygulanması alanında ve hukuk veya kanun boşlukları konu olduğunda, hâkime tanınan yetkiler, dürüstlük kuralının uygulanması ve etkileri, işlevleri, hukukun uygulanmasında konu olan kıyas yolu gibi yöntemler, hukukun dalları, Türk yargı sistemi, hukukta yorum sistemleri incelenerek, hukuk alanında en temel bilgiler verilmektedir.
 
TÜRK DİLİ II (2+0)
Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. Konuşma eğitimi. İfade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot, bibliyografya; paragraf incelemeleri; giriş-gelişme sonuç; ana düşünce; metin kurma çalışmaları; önemli yazar ve şairler hakkında bilgiler işlenecektir.
 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0)
T.B.M.M'nin toplanması çalışmaları; T.B.M.M'nin açılış sonrası siyasi ve askeri gelişmeler; 1920 yılında itilaf devletlerinde Türkiye üzerindeki emelleri; Sevr barışı; Sakarya, büyük taarruz siyasi ve askeri sonuçları; Lozan barış antlaşması önemi ve sonuçları gösterilir.
 
İNGİLİZCE II (2+0)
Derste “Orta ve üst seviyede gramer ve dilbilgisi bilgilerinin geliştirilmesi yönünde uygulamaların yapılması ve kelime bilgisinin arttırılması” hedeflenmiştir.
 
İKTİSADA GİRİŞ II (3+0)
Ekonomide temel kavramlar ve temel sorunlarının farklı iktisadi sistemlerdeki çözümleri analiz edilir. Tüketici teorisinin kardinal ve ordinal analizi ile fayda maksimizasyonunun nasıl elde edileceği analiz edilir. Piyasa ve çeşitleri, piyasada karar birimleri, tam rekabet ve eksik rekabet piyasalarında mübadele ve fiyat tespitinin ve kamu müdahalesinin etkisi analiz edilir. Kısa ve uzun dönemde üretim teorisi, üretim fonksiyonu ve azalan verimler yasası, üretim maliyetleri, tam rekabet piyasasında firma dengesi, tekel piyasaları, oligopol piyasaları, tekelci rekabet piyasalarında firma kar maksimizasyon karar süreçleri analiz edilmektedir.
 
DAVRANIŞ BİLİMLERİ (1+2)
Davranış Bilimleri yaşamın her alanındaki ilişkileri ve bu ilişkiler içinde kendimizi anlamamızda yol gösterici kavram ve konuları ele alır. Bu açıdan tüm sosyal bilim dalları, Davranış Bilimleri ile yakın ilişki içindedir. Çünkü Davranış Bilimleri, insanı ve insanın etkileşim içinde olduğu çevreyi ve toplumu odak alır. Bireyin toplumla kurduğu ilişkiyi anlamlı hale getirecek ve süreçleri kontrol etmesini sağlayacak temel bilgilerin aktarımıdır.
 
FİNANS MATEMATİĞİ (1+2)
Derste “Ticaret aritmetiği, basit faiz, iç iskonto ve dış iskonto, dönem başı ve dönem sonu plasman, amortisman, cari hesaplar, faiz hesapları, mali Matematik, bileşik faiz, rant, borçlanma taksitleri, kar hesapları, maliyet ve satış üzerinden kar hesapları, taksitleme sermaye teşkili (plasman), bir borcun taksitle ödenmesi (amortisman), istikraz, borsa ve kambiyo işlemleri” konuları işlenmektedir.
 
GENEL MUHASEBE II (1+2)
Kasa, bankalar ve hisse senedi-tahvil işlemleri, alacaklar, senet işlemleri, sabit değerler, banka krediler, borçlar, gider ve gelir işlemleri, ücret bordrosu, kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter işlemleri, aktif hesaplara ilişkin envanter işlemleri, pasif hesapları ilişkin envanter işlemleri, dönem sonu ayarlama kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, hesapların kapatılması ve dönem mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulama, işletme hesabı esasına göre defter tutma.
  
İKİNCİ SINIF- III. YARIYIL
 
BORÇLAR HUKUKU (3+0)
Yasal ilişkiler; kontrat türleri ve kontratların hazırlanması; kontrata dayalı ilişkiler; ticari işlerde alacak ve borç ilişkileri analiz edilir.  Borçlar Hukukunda icap; kabul akdin mevzuu, hata, hile, ikrah, gabin, muvazaa, haksız iktisap halleri gösterilir. Borçların ifası, zaman aşımı müddetleri, borç ödenmemesinin neticeleri, borçların üçüncü şahıs hakkındaki tesirleri, borçların sona ermesi, borçların nevileri ve son olarak akdin muhtelif nevileri analiz edilir.
 
FİNANSAL YÖNETİM (1+2)
İşletmede finansal yönetim ile beraber derste, finansal amaç ve finans fonksiyonu, gelişmeler ve finansal amaç, enflasyonun finansal yönetimdeki etkileri, finansal yöneticinin görevleri, finansal yöneticinin organizasyon içerisindeki yeri, finansal analiz ve kontrol, finansal planlama, finansal gereksinmenin saptanması, proforma bilanço, proforma fon akım tablosu, finansman kaynakları konuları işlenmektedir.
 
PAZARLAMA İLKELERİ (1+2)
Derste “Pazarlama ve Pazarlama anlayışları, temel pazarlama kavram ve tanımları, işletme misyonu, vizyonu ve felsefesi, çevre ve durum analizi, pazarlama çevresi ve çevreyi etkileyen faktörler, büyüme stratejileri, rekabet stratejileri, hedef Pazar belirleme, Pazar bölümlendirme, konumlandırma, pazarlama karması elemanlarına giriş” konuları işlenmektedir.
 
MİKRO İKTİSAT I (3+0)
Bu dersin amacı, öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir. İktisat ilminin konusu, tanımı, iktisadi sistemler, ana kavramlar, iktisat ilminde kullanılan yöntemler ve iktisadi faaliyetlerin akımı, piyasa, talep, arz ve fiyat mekanizması, King Kanunu, Örümcek Ağı Kuramı, marjinal fayda ve farksızlık eğrileri, tüketici dengesi ve tüketici dengesindeki değişmeler.

BANKACILIKTA YÖNETİM VE ORGANİZASYON (1+2)
Yönetim kavramı, yönetim sürecinin özellikleri, yönetici kavramı, organizasyonun tanımı, önemi ve süreci, organizasyonu bölümlere ayırma, organizasyonun veya örgütün yapısı, örgüt yapısı ile ilgili temel sorunlar, örgütsel değişim, organizasyon yapısının şekillendirilmesi, klasik yönetim yaklaşımları analiz edilmektedir. Sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, toplam kalite yönetimi, örgütlerde gruplar, çatışma yönetimi, liderlik, haberleşme süreci, motivasyon, örgütlerde güç ilişkileri, yeni yönetim ve organizasyon teknikleri (Dış kaynaklardan yararlanma, örgütsel küçülme, sanal organizasyonlar, değişim yönetimi, örgütler arası kıyaslama, öğrenen organizasyonlar, çalışanı güçlendirme, temel yetenek konuları analiz edilmektedir.
 
İSTATİSTİK (1+2)
Bu derste “İstatistiğin kullanımı ile ilgili giriş; tanıtımsal istatistik, frekans dağılımı; merkezi eğilim ve varyans ölçümleri; olasılığın temelleri; ayrık ve sürekli olasılık dağılımları; Binom, Poisson, normal ve üssel dağılımlar; örnekleme yöntemleri ve kestirim; uygulamalarda istatistik paket programlarının kullanımı” konuları işlenmektedir.
 
İLERİ YABANCI DİL I (2+0)
Derste “İleri İngilizce Seviyesi; İleri İngilizce Seviyesi İçin Dört Dil Becerisi: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma; İleri İngilizce Seviyesi İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve Pekiştirmek için Kapsamlı Faaliyetler” işlenmektedir.
 
BANKA MUHASEBESİ ve RAPORLAMA (1+2)
Banka muhasebesi dersi; banka muhasebesinin diğer muhasebe dallarından ayıran özellikleri, bankacılık işlemlerinin sınıflandırılarak muhasebeleştirilmesi, mevduat, kredi kullanımı ve kredi kullandırma işlemlerinin muhasebesi, havale, akreditif hizmetleri, kambiyo ve sigorta işlemlerinin muhasebesinin esasları gibi konuları kapsamaktadır. Ayrıca derste banka muhasebesinin raporlanması ile ilgili uygulamalar yer almaktadır.
  
İKİNCİ SINIF-IV. YARIYIL 
TİCARET HUKUKU (3+0)
Ticaret ve ticaret hukuku, uygulama alanı, tarihçesi, ticari İşletmenin tanımı ve unsurları, ticari işler ve ticari hükümler, ticari davalar, tacir kavramı ve tacir sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi analiz delir. Ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, markalar, ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcıları adi şirket; özellikleri, kuruluş, faaliyet ve tasfiyesi öğretilir. Adi şirketin ticaret hukukunda okutulmasının gereği, ticaret şirketleri ile benzer ve farklı özellikleri; ticaret şirketlerinin genel özellikleri, ticaret şirketlerine uygulanacak hükümler ve uygulama sırası gösterilir. Ticaret şirketlerinin sınıflandırılması, birleşme, katılma ve nev'i değiştirmesi; Kollektif, Komandit, Anonim, Hisseli Komandit ve Limited şirketlerin kuruluş faaliyetleri, kanuni organları ve bu organların yetki, görev ve sorumlulukları ile söz edilen şirketlerin sona erme sebepleri analiz edilir.
 
BANKACILIKTA PAZARLAMA  (1+2)
Ders pazarlama ilkelerinin devamı olarak, “Pazarlama karması elemanlarının analiz edilmesi, ürün karması, mal ve hizmet ayrımı, yeni ürün geliştirme, mal politikaları, fiyatlandırma karması, fiyatlandırma amaç ve hedefleri, fiyatlandırma stratejileri, fiyatlama politikaları, dağıtım karması, dağıtım kanalında ilişkilerin incelenmesi, dağıtım kanalındaki elemanlar, dağıtım stratejileri, fiziksel dağıtım, tutundurma karması, reklamcılık, satış özendirme, kişisel satış, halkla ilişkiler, pazarlama organizasyonu ve performans analizi” başlıkları çerçevesinde işlenmektedir.
 
İLERİ YABANCI DİL II (2+0)
Derste “İleri İngilizce Seviyesi II için  “Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma”; İleri İngilizce Seviyesi II İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve Pekiştirmek için Kapsamlı Faaliyetler” konuları işlenecektir.
 
EKONOMETRİ (1+2)
Ekonometri kavram ve tanımı,  diğer disiplinler arasındaki yeri, amacı ve yöntemleri, veri türleri, stokastik-deterministik ilişki, model spesifikasyonu; regresyon kuramı; korelasyon kuramı; regresyon modelinin temel varsayımları ve tahmincinin özellikleri; tahmin edilen parametreler için hipotez testleri; determinasyon katsayısı; çoklu regresyon ve uygulaması; doğrusal regresyon modelinin uzantıları” şeklinde konu başlıkları yer almaktadır.
 
TEMEL BANKACILIK HİZMET VE ÜRÜNLERİ (1+2)
“Bankacılık sisteminin fonksiyonları, finansal aracılık fonksiyonunun boyut ve etkileri, Bankaların verdikleri finansal hizmet türleri itibarıyla uygulama ilkeleri ve mevzuatı. Bankacılık sisteminin küresel ve yerel boyutları, banka türleri ve merkez bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, ticari bankalar ve türleri, mevduat, türleri, işleyiş kuralları, mevduatla bağlantılı bankacılık işlem ve araçları, krediler ve genel tür ve yapıları, bankacılıkta saklama hizmetleri, bankacılıkta ödeme ve tahsilat hizmetleri, bankacılıkta garanti hizmetleri, bankacılıkta bilgilendirme ve belgelendirme, bankaların finansal yatırım hizmetleri, kredi kartları, bankacılıkta uluslar arası finansman işlemleri” konuları derste işlenecektir.
 
BİLGİSAYARLI BANKA MUHASEBE VE UYGULAMALARI (1+2)
Yazılım kavramı ve veritabanı ilişkisi, entegrasyon yapısı ve tanımlamaları, ticari yazılımlar, stok yönetimi, cari hesap işlemleri, fatura işlemleri, genel muhasebe işlemleri, çek/senet işlemleri, kasa ve banka işlemleri, temel entegrasyon tanımlarının yapılmasını, dövizli çalışma, personel sicil ve bordro işlemlerini içermektedir.
 
FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (1+2)
Öğrencilerin finansal tabloları etkin olarak kullanma, analiz etme ve yorumlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Giriş yapılan çeşitli muhasebe kavramları genişletilerek yeni konulara yer verilecektir. “Değer Yaratma” kavramı üzerinde durularak çeşitli finans teknikleri, özellikle rasyo analizi irdelenecektir.
 
MİKRO İKTİSAT II (3+0)
Bu dersin amacı, öğrencilerin lisans düzeyindeki mikroekonomik konularını anlayabilme ve analiz yapabilme becerilerini geliştirmek. Üretim fonksiyonu ve değişen oranlı verim kanunu, üretici dengesi ve dengedeki değişmeler, üretim maliyetleri, tam rekabet, monopol, monopson, oligopol ve monopollü rekabet ve diğer piyasalarda denge, üretim faktörleri piyasası, refah ekonomisi ve genel denge, dışsallılar ve kamu malları öğrenmek.
 
ÜÇÜNCÜ YIL-V.YARIYIL
 ULUSLARASI BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ (1+2)
Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaret faaliyetleri kapsamındaki işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için; dış ticaret işlemlerinin gerek ülkemiz, gerekse uluslar arası uygulamaları kapsamındaki bankacılık işlemleri hakkında öğrencilere kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmıştı.
 
MAKRO İKTİSAT (3+0)
Makro ekonomi dersi, millî gelir, temel makro ekonomik sorunlar ve politika araçları, gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesi, toplam gelir-toplam harcamalar modeli, kamu bütçesi ve maliye politikası, para teorisi ve politikası, uluslararası finans, ekonomik büyüme ve kalkınma konularını sistematik bir şekilde inceleyen bir bilim dalıdır. Öğrenci bu dersle, makro büyüklükleri kullanarak para, mal ve emek piyasaları açısından değerlendirme yapabilme, makro iktisadi olayları analiz edebilme ve yorum yapabilme; ayrıca, güncel ekonomik sorunları anlayabilme ve çözüm üretebilme kabiliyeti kazanacaktır.
 
SERMAYE PİYASALARI İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI (1+2)
Finansal piyasalar, finansal piyasaların unsurları, türleri ve fonksiyonları, para piyasaları, türleri, fonksiyonları, para piyasası araçları ve katılımcıları, sermaye piyasaları, türleri, fonksiyonları, sermaye piyasası araçları (tahvil ve hisse senedi), tahvil piyasaları, hisse senedi piyasası, türev piyasalar, uluslararası piyasalar, piyasaları düzenleyici ve denetleyici kurumlar, ticari bankalar, yatırım bankaları ve kalkınma bankaları, banka dışı finansal kurumlar, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlar ile sermaye piyasasında yatırımcının bilgilendirilmesi.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE I (3+0)
Derste “Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili temel kavramların Yabancı dilde ele alınıp, incelenmesi. Temel düzeyde cümle çevirilerine giriş” konuları ele alınmaktadır.
 
 SEÇMELİ DERSLER
3. SINIF- V. Yarıyıl 
İŞLETME FİNANSI (2+0)
Bu dersin amacı, işletme finansı yönetimin temel prensiplerini ve başlangıç konularını tanıtarak başlangıç düzeyindeki finansal kararların alınması sürecine bir finans yöneticisinin bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamak ve rekabet avantajı getiren en az finansal maliyetleri belirlemektir.
Derste işletme finansı temel kavramlar ve yöntemler, paranın zaman değeri, basit faiz ve bileşik faiz, özsermaye finansmanı (özellikle halka açık firmalar), kısa vadeli yabancı sermaye finansmanı, uzun vadeli yabancı sermaye finansmanı, oto finansman hakkında temel bilgiler konuları işlenecektir.
 
KATILIM BANKACILIĞI (2+0)
Katılım bankacılığı hakkında bilgi vermek, Türkiye’de katılım bankası tanımı ve fonksiyonları, Katılım bankalarının tarihi gelişimi süreci, hedefleri, çalışma metotları, finansal yapıları
 
TÜRK VERGİ SİSTEMİ (2+0)
Vergi hukukunun konusu, kaynakları, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergi suç ve cezaları, vergi idaresi, vergi yargısı, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, gider vergileri, damga vergisi ve harçlar.
 
ULUSLARARASI İKTİSAT (2+0)
Ekonomik denge ve uluslararası ticaret, uluslararası ticaret teorisi ve politikaları, gümrük vergileri ve kotalar, teşvikler, ödemeler dengesi, uluslararası ticaret ve milli gelir, ödemeler dengesizliğini giderici politikalar analiz edilmektedir. Devalüasyonun ekonomik etkileri, döviz piyasası ve döviz kuru sistemleri, iç ve dış dengeyi sağlayıcı politikalar, uluslararası para sistemi, altın standardı, IMF sistemi ve son gelişmeler gösterilmektedir. Devletler umumî hukukunun kaynakları; süjeleri olarak devlet, uluslararası örgütler, gerçek kişiler; devletin ülkesel ve ülke dışı yetkileri; diplomasi ve konsolosluk dokunulmazlık ve ayrıcalıkları; uluslararası anlaşmazlıklar ve çözümleri ayrıntılı biçimde anlatılacaktır.
  
BANKACILIKTA ETİK İLKELER (2+0)
Bu dersin sonunda öğrenciler; Bankaların ekonomideki fonksiyonlarını kavramak, Para, Kredi, Faiz ve Finansal Sistem ilişkisini kavramak, Banka türleri ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olmak,  Bankalarda organizasyon, yönetim ve denetim konularında bilgi sahibi olmak, Finansal sistemi oluşturan tüm kurumlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  
BANKACILIKTA GÜNCEL YÖNETİM YAKLAŞIMLARI (2+0)
Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Çağdaş Yönetim, Yönetim Düşüncesinin Doğuşu ve Z teorisi, Toplam Kalite Yönetimi, Kıyaslama, Temel Yetenek, Dış Kaynaklardan Yararlanma, Stratejik Küçülme, Değişim ve Kriz yönetimi, Stratejik İşbirlikleri, Kurumsal Performans Yönetimi, Kurumsal Yönetişim ve Sosyal Sorumluluk, Kurumsal İtibar Yönetimi, Yeni Yönetim Teknikleri ilgili kitap analizi, ödev ve proje sunumlarından oluşmaktadır.
 
DÜNYA EKONOMİSİ (2+0)
Dersin amacı dünya ekonomisinin görünümünü ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri ileri düzeyde öğretmektir. Derste Küreselleşme ve Getirdiği Değişimler, Enerji ve Gıda Arzı Güvenliği, Uluslararası Sermaye Akımları ve Finansal Krizler, Azgelişmiş Ülkelerin Dış Borç Sorunu, Ticari Bloklaşma, Uluslararası Ekonomik Kuruluşların Dünya Ekonomisine Etkileri, Küresel Gelir Bölüşümü ve Yoksulluk, Üretim ve Yenilik Sistemlerinde Gelişmeler, Dünyada Yükselen Ekonomiler: Doğu Asya, Çin, Geçiş Ekonomileri konuları işlenecektir.
 
BANKACILIK HUKUKU (2+0)
Türk Banka Hukuku, banka hukukun konusu, banka hukukunun kaynakları (kanunlar, bakanlar kurulu kararnameleri, yönetmelik ve tebliğler), bankacılık sektörünün örgütlenmesi (:bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu; TCMB, TMSF, TBB) , banka işletmesi kavramı (tanımı, nitelik ve özellikleri, türleri/mevduat açısından bağlı oldukları kurallar açısından, ülke mevzuatı açısından) bankaların kuruluşu, (kuruluş aşamaları, Türkiye’de banka olarak kurulma; yurtdışında kurulu bir bankanın Türkiye’de şube açması, kuruluş için izin başvurusu, iznin verilmesi ve iptali), bankaların faaliyete geçmesi, bankaların teşkilatına, çalışanlarına ve çalışma düzenine ilişkin hukuki düzenlemeler, bankacılık işlemleri/sözleşmeleri (mevduat ve kredi sözleşmesi), bankaların yapamayacağı işlemler, bankaların iç denetimi ve dış denetimi, dış denetim birimleri olarak BDDK ile TCMB denetimi, denetimin sonuçları (önlem alınmasını gerektiren haller ve alınacak önlemler). Bankaların devir, birleşme, bölünme ve tasfiyeleri.
 
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ (2+0)
Endeks Sayıları: Fiyat Endeksi ve Miktar Endeksi, Ayrışım modelleri: Eğilim, Mevsimsel dalgalanmalar, konjonktürel dalgalanmalar; Rastgele Dalgalanmalar, Trend Öngörü Yöntemleri: Grafik Yöntemi, Yarım Ortalamalar Yöntemi; Hareketli Ortalama Yöntemi; En Küçük Kareler Yöntemi, Mevsimsel dalgalanmaları Belirleme Yöntemleri, Mevsimsel dalgalanmaları Belirleme Yöntemleri Basit Ortalama Yöntemi; Zincir Oran Yöntemi,Basit Ortalama Yöntemi; Zincir Oran Yöntemi, ARIMA Modelleri: Durağan ve Durağan olmayan modeller içeriği; Box-Jenkins Yöntemi.
 
PROFESYONEL SATIŞÇILIK (2+0)
Derste “Müşteri tespiti, sözlü ve yazılı satış iletişimi, itiraz karşılama, güdüleme, ödeme, kontrol, bölge ve kota belirleme; pazarlık teknikleri, bireysel uzlaşma stratejilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, uzlaşma takımının oluşturulması, kriz ortamlarında uluslararası pazarlık, uluslararası satış elemanı yetiştirilmesi, dış görevler için planlama. Uluslararası takas için strateji ve taktikler” konuları incelenmektedir.
 
GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR (2+0)
Ders içerisinde “Dış ticaret alanında karşılaşılan güncel ekonomik siyasi ve altyapı sorunları ile bunlara ilişkin çözüm önerileri” ve “Uluslararası taşımacılık ve lojistik alanında karşılaşılan güncel ekonomik siyasi ve altyapı sorunları ile bunlara ilişkin çözüm önerileri” işlenecektir.
  
ÜÇÜNCÜ YIL-VI. YARIYIL  
PORTFÖY ANALİZİ (1+2)
Kurumsal ve bireysel yatırımlar, para ve sermaye piyasaları araçları ve değerlemesi, sermaye piyasası kurumlan, sermaye piyasası işlemleri, menkul kıymet borsaları ve İMKB, hisse senedi piyasa endeksleri, Etkin piyasalar varsayımı, tek bir yatırımın getirişi, tek bir yatırımın riski, portföyün riski ve getirişi, optimal portföy, finansal varlıkları fiyatlandırma modeli, portföy performans değerlendirilmesi. Endeks modelleri; pazarın etkinliği; sabit getirili menkul kıymetler; makro ekonomi ve sektör analizi; özsermaye değerleme modelleri; finansal tablo analizi; portföy performans değerleme; emeklilik varlıklarının ve emeklilik fonlarının yönetimi.
 
PARA ve BANKA I (3+0)
“Para teorisi ve para politikasının tanımları; paranın tanımı, özellikleri, fonksiyonları; para miktarı, tanımları; para rejimleri ve temel ilkeler; para talebi teorisi (farklı yaklaşımlarda); para arzı teorileri; faiz teorileri; ödemeler dengesi ve para miktarı. Para politikasına giriş, amaçları, araçları ve para arzı göstergeleri ve para arzının kontrol edilebilirliği; geleneksel makro genel denge yaklaşımı ve para; geleneksel yaklaşımda parasal analiz; klasikledde, nakit akımı ve bankacılık ilkeleri; klasiklerde dolaylı mekanizma; Walrascı genel denge; Keynesci makro yaklaşım ve para, mal piyasasında IS eğrisi; para piyasalarında denge ve LM eğrisi; IS - LM analizinde genel denge; Pigou etkisi; reel balans etkisi; Philips Eğrisi; ekonominin arz cephesi ve AS-AD analizi; parasalcı yaklaşım (monetarist görüş); yeni klasik ekol,yeni klasik iktisatçılar ve Avusturya ekolu, rasyonel beklentiler hipotezi, yeni klasik genel denge, Lucas arz eğrisi ve para, enflasyon teorisi; maliyet enflasyonu; istikrar politikaları ve parasal krizler ile ülke tecrübeleri” konuları yer almaktadır.
 
ULUSLARARASI FİNANS SİSTEMİ (3+0)
Uluslar Arası Para Sistemi, Uluslar Arası Para Fonu (Imf) Ve Uluslar Arası Likidite, Ödemeler Bilançosu, Döviz Piyasası, Uluslar Arası Finansta Temel Parite Koşulları, Kur Değişmelerini Açıklayan Teoriler Ve Kur Tahminleri, Döviz Ve Faiz Gelecek İşlemleri, Döviz Opsiyonları, Farklı Paralar Ve Faiz Oranları Üzerindeki Swap’lar, Uluslar Arası Risk Yönetimi: Kur Riski, Uluslar Arası Mali Piyasalar: Para Piyasaları, Uluslar Arası Uzun Vadeli Ödünç Kaynaklar: Tahviller Ve Yatırım Bankası Kaynakları, Uluslar Arası Özsermaye Kaynakları: Hisse Senedi Piyasaları, Uluslar Arası Portfolyo Yatırımları, Dış Ticaretin Finansmanı Ve Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları Ve Uluslar Arası Vergileme, Uluslar Arası Bankacılık.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE II (3+0)
Derste “Okuma anlamaya yönelik örnek metin çalışmaları, çeviriye yönelik Türkçe açıklamalı dilbilgisi kuralları, cümle çeviri ve analiz örnekleri, İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce cümle alıştırmaları, çeşitli metin çevirileri” yer almaktadır.
 
ZORUNLU STAJ
SEÇMELİ DERSLER
3. SINIF - VI. Yarıyıl   
YÖNETİM MUHASEBESİ (2+0)
Derste “Giderlerin Faaliyet Hacmine Göre Sınıflandırılması, Maliyet Analizleri Kâr Planlaması, Değişken Maliyet Yöntemi, Alternatif Seçim Kararları, Raporlama” konuları işlenecektir.
 
İCRA ve İFLAS HUKUKU (2+0)
İcra iflas hukuku alanındaki terimleri kavratmak ve alanda bilgili iş gücü yetiştirmek
 
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU (2+0)
Kıymetli evrak terimi ve Türk mevzuatında kıymetli evrak: tanımı, özellikleri, devri; kıymetli evrakın türleri; kıymetli evrakta Nev'i değiştirme; kıymetli evrakın ziyaı ve iptali; kambiyo senetleri: tamını, türleri; kambiyo senetlerinin özellikleri; poliçe: tanımı, hukuki niteliği, şekil şartları, devir, kabul, ödeme, aval; bono: tanımı, hukuki niteliği, şekil şartları, uygulanacak hükümler; çek: tanımı, hukuki niteliği, ekonomik önemi, şekil şartları, devir, ibraz ve ödeme, zamanaşımı.
  
ULUSLARARASI PAZARLAMA (2+0)
Uluslararası pazarlama kavramı, işletmelerin uluslararası pazarlara yönelme nedenleri, uluslararası ekonomik ve ticaret çevresi, sosyo-kültürel, politik, yasal ve teknolojik çevreler, pazarlara giriş stratejileri, uluslararasılaşma süreci, küresel pazarlama ve organizasyonu, uluslararası pazarlarda bölümlendirme, hedef pazar seçimi ve konumlandırma, fiyatlandırma stratejileri, ürün stratejileri, tutundurma stratejileri, dağıtım stratejileri ve fiziksel dağıtım, uluslararası pazarlama stratejileri, uluslararası pazarlamayı destekleyen kuruluşlar, dış ticaret müsteşarlığı, Türk Eximbank, ihracatçı birlikleri, ithalatçı birlikleri GATT, uluslararası pazarlamada lojistik faaliyetler, gümrük müşavirliği, ihracat ve ithalat pazarlaması, uluslararası lojistikte sigorta.
 
 ELEKTRONİK TİCARET (2+0)
Dersin amacı Elektronik Ticaret Uygulamalarının öğrenciler tarafından iş hayatında kullanılabilecek oranda kavranmasını sağlamaktır.Dersin içeriği Elektronik Ticaretin Tarihi Gelişimi, İnternet ve Elektronik Ticaretle İlgili Temel Kavramlar, İnternet Üzerinden Pazarlama ve Reklâm, Elektronik Ticaret Uygulamaları, Finansal Yatırım Araçları’dır.
 
RİSK YÖNETİMİ (2+0)
“Risk yönetimi kavramı ve kurumsal risk yönetim anlayışının gelişimi, temel yaklaşımlar ve çeşitli ülkelerdeki kurumsal yönetim uygulamaları, denetim ortamı ve denetim komitesi kavramı ve denetim komitesine ilişkin düzenlemeler, denetim komitesinin organizasyon yapısı ve sorumlulukları ile etkinliğinin arttırılması” konuları yer almaktadır.
 
DÜNYA EKONOMİSİ (2+0)
Dersin amacı dünya ekonomisinin görünümünü ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri ileri düzeyde öğretmektir. Derste Küreselleşme ve Getirdiği Değişimler, Enerji ve Gıda Arzı Güvenliği, Uluslararası Sermaye Akımları ve Finansal Krizler, Azgelişmiş Ülkelerin Dış Borç Sorunu, Ticari Bloklaşma, Uluslararası Ekonomik Kuruluşların Dünya Ekonomisine Etkileri, Küresel Gelir Bölüşümü ve Yoksulluk, Üretim ve Yenilik Sistemlerinde Gelişmeler, Dünyada Yükselen Ekonomiler: Doğu Asya, Çin, Geçiş Ekonomileri konuları işlenecektir.
 
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2+0)
Bu ders, örgütsel davranış alanında araştırma ve uygulamalar için kapsamlı bir etki sağlayacaktır. Bu dersin temel hedefleri şunlardır:1) öğrencilerin farklı bakış açılarından örgütsel davranış teorisi ve olayları anlamasına yardımcı olmak. 2) örgütsel kavramları eleştirme ve öğrencilerin fikirlerini karşılaştıma 3) tanısal yaklaşımla edindikleri bilgiyi işletmelerde uygulaya dönüştürmelerine yardımcı olmak
 
BANKACILIKTA REKLAM STRATEJİLERİ (2+0)
Derste “Reklamın tutundurma içerisindeki yeri ve önemi, reklam türleri, stratejileri, reklam mesajları, kampanyaları, reklamcılığın tarihi, yapım ve işlevleri” de ele alınarak işlenmektedir. İlgili konular banka sektörü için işlenecektir.
 
TÜRKİYE EKONOMİSİ (2+0)
Derste “Türkiye Ekonomisinin tarihsel gelişimi ve dar boğazları; ekonominin genel yapısı; gelirin kaynakları ve kullanımı; kamu ekonomisi; tarım, endüstri, hizmet sektörleri, gelir dağılımı; ekonomik faaliyetlerin bölgesel dağılımı” incelenecektir.
 
İNOVASYON YÖNETİMİ (2+0)
Derste “İnovasyon kavramı ve tanımı, inovasyon ile ilişkili temel kavramlar, inovasyonun tarihçesi, inovasyonun önemi, stratejik inovasyon yönetimi, inovasyon süreci aşamaları, inovasyon türleri, dünya’da ve Türkiye’de inovayson uygulamaları ve örneklerin incelenmesi” konuları işlenmektedir.
  
                                                           DÖRDÜNCÜ YIL-VII. YARIYIL 
BANKACILIKTA AKTİF-PASİF YÖNETİMİ (3+0)
Kredi Türleri,  Kredi Kartlari , Bankacilikta Istihbarat  Bankalarda Kredi Taleplerinin Degerlendirilmesi , Bankacilikta Risk Yönetimi Bankalarda Aktif - Pasif Yönetimi  Banka Birlesmeleri,  Uluslararasi Bankacilik , Türk Bankacilik Sektöründe Yabancı Bankalar,Türk Bankacilik Sektörünün AB Ülkeleri Bankacilik Sektörü ile Karsilastirilmasi  Elektronik Bankacilik  Bankacilikta Dıs Ticaret İslemleri  Bankalarin Vergi Mevzuati Karsisindaki Yükümlülük banka İsletmeciligi Pazarlama Sorunları
  
KREDİ TALEP DEĞERLEME VE TAHSİSİ (1+2)
Kredi Kartının Tanımı, Kredi Kartlarının Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi, Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması, Türkiye’de Kredi Kartı Uygulamalarını Düzenleyen Hukuki Çerçeve, Kartlı Ödeme Sistemleri, Kredi Kartlarının Sınıflandırılması, Kredi Kartlarının Makro Ekonomik Etkileri, Kredi Kartlarının Yararları, Kredi Kartı Taraflarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar, Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Kredi Kartlarının Geleceğine Bir Bakış, Kredi Kartı Pazarlamasına Güncel Yaklaşımlar, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
 
PARA VE BANKA II (3+0)
Finansal sistemin yapısı; Finansal piyasalar, kurumlar ve araçlarla ilgili genel bilgiler; Paranın özellikleri ve fonksiyonları; Faiz oranının oluşumu; Tahvil piyasası ile Para piyasası arasındaki ilişkiler ve basit faiz hesaplamaları; Ticari Banka davranışının analizi; Merkez Bankasının para politikası uygulama süreci; Ticari Bankaların kaydi para yaratma sürecinin analizi; Para talebi teorileri
 
SİGORTA YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI (1+2)
Bu ders, risk, sigorta ve sigortacılığın tanımı, tarihi gelişimi, sigortanın temel ilkeleri, sigortanın çeşitleri, sigorta sözleşmesi, hasar, tazminat ve reasürans kavramlarının tanımı, özellikleri; sigorta işletmeciliğinin temel ilkeleri, sigorta işletmelerinin kuruluşu ve organizasyon yapısı, sigorta işletmeciliğinde yönetim, sigorta şirketlerinde teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması, satış kanalları, acente yönetimi, iç denetim ve devlet denetimi konularını içermektedir.  
 
MESLEKİ İNGİLİZCE III (3+0)
Derste “Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili Okuma anlamaya yönelik örnek metin çalışmaları, çeviriye yönelik Türkçe açıklamalı dilbilgisi kuralları, cümle çeviri ve analiz örnekleri, İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce cümle alıştırmaları,çeşitli metin çevirileri” yer almaktadır.
 
 SEÇMELİ DERSLER
4. SINIF- VII. Yarıyıl  
YATIRIM PROJE ANALİZİ (2+0)
Derste “Proje seçimi, proje yöneticisinin rolü, proje organizasyonu ve planlaması, bütçeleme ve maliyet tahmini, zaman yönetimi, kaynak dağıtımı, bilişim sistemlerini kullanarak proje izlenmesi,, denetlenmesi ve projenin sona erdirilmesi. Takım bazlı projelerde proje liderliği, çatışma çözümü ve iletişim becerileri, risk analizi ve problem çözme hususlarına odaklanma” konuları işlenmektedir.
 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2+0)
Derste “İnsan kaynakları yönetimi(İKY) tanımı, temel ilkeleri, İKY planlaması, personel ihtiyaç çeşitleri ve İK planlamasında kullanılan sayısal teknikler, iş analizi; amacı, süreci ve iş tanımı, işgören bulmanın önemi, işgören seçmenin önemi, eğitimi, amacı, ilkeleri ve planlaması, ölçme ve değerlendirme, kariyer planlama, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkileri kavramı, sendikal örgütler ve toplu pazarlık, işgören sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve önemi, bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri, personel disiplini ve insan kaynakları bilgi sistemleri” konu başlıkları yer almaktadır.
 
MALİYE POLİTİKASI (2+0)
Derste “Maliyenin Toplumsal Tarihi Ve Toplumun Mali Ontolojisi, Sosyal Bilimler Ve Maliye Teorisinin Tarihine Genel Bir Bakış. Erken Modern Dönem İktisadi ve Siyasal Düşüncede Maliye Teorisi. Devletin “Yönetimselleşmesi” ve Maliye Teorisi. Aydınlanma Dönemi Siyasal Düşüncede Maliye Teorisi. Klasik Politik İktisat Düşüncesinde Maliye Teorisi. Marx ve Çağdaş Marksist Maliye Teorileri. Marjinalizm ve Neoklasik Maliye Teorisi. Maliye Teorisinde Yeni Arayışlar: Mali Sosyoloji.    19. Yüzyıl Osmanlı İktisat ve Maliye Düşüncesi” konu başlıkları incelenecektir.
 
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (2+0)
Derste “Müşteri tutma, kazanma, müşteri ilişkilerini ölçme gibi müşteri ile ilgili kavramlar,  müşteri tipleri, kaybedilen müşteriyi kazanma, müşteri değer yaratım süreci, müşteri sadakat programları, müşteri şikayetleri yönetimi, müşteri yönetimi sürecine uygun bilgi teknolojileri kullanımı” incelenecektir.
 
 DAVRANIŞSAL FİNANS (2+0)
Bu derste öğrencilerin temel finans teorilerinin varsayımlarını ve bireylerin/firmaların karar alırken bu varsayımlardan nasıl saptığını gösteren temel anomalileri öğrenmeleri, davranışsal finansın gelişimini ve temellerini, finansal kararları etkileyen psikoljik önyargıları kavramaları amaçlanmaktadır.Derste Modern Portföy Kuramı ve Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli, piyasa etkinliği, rasyonellikten sapmalar ve anomaliler, davranışsal finansın temelleri, psikolojik önyargılar, yatırımcı davranışı ve davranışsal kurumsal finans konuları işlenecektir.
 
İŞ HUKUKU (2+0)
Hukuk Dalları, İş Hukukunun Hukuk Dallarındaki Yeri, Bireysel İş Hukuku, Sendikalar Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku.
 
GİRİŞİMCİLİK I (2+0)
Ders, girişimcilik ve küçük işletmelerin ekonomideki rolü ve önemi üzerinde durmaktır. Bu derste, küçük işletmenin nasıl kurulabileceğini, nasıl organize edileceğini, nasıl faaliyete geçebileceği ve nasıl başarılı olabilir konuları tartışılacaktır. Ayrıca küçük işletmelerde planlamanın, pazarlamanın, insan kaynaklarının önemi, finansal yönetim ve kontrol konuları üzerinde durulacaktır.

MENKUL KIYMET DEĞERLEME (2+0)
Bu derste öğrencilere yatırım çevresi ve finansal piyasalar ile ilgili temel kavramların tanıtılması, portföy teorisi, menkul kıymet analizi portföy yönetimi ve portföy performansının değerlendirilmesi konularının anlatılması amaçlanmaktadır. Yatırım ortamı ve piyasanın oyuncuları; menkul kıymet borsaları-Türkiye’de sermaye piyasası faaliyetleri, faiz oranları, paranın zaman değeri; portföy risk ve getirisi; portföy seçimi; serrnaye varlıklarını fiyatlama modeli (SVFM); faktör modelleri; arbitraj fiyatlama teorisi; etkin piyasalar hipotezi ve anomaliler; hisse senetleri ve İMKB hisse senedi piyasasında alım satım işlemleri; hisse senetlerinin değerlemesi; tahviller, temel analiz; teknik analiz; portföy yönetim stratejileri; vadeli işlem sözleşmeleri; opsiyon sözleşmeleri ve opsiyon değerlemesi.
 
SERMAYE PİYASASI HUKUKU (2+0)
Bu dersin amacı öğrencilere Türk Sermaye Piyasasının hukuki ve kurumsal yapısının öğretilmesidir. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde, sermaye piyasasında işlem gören araçlar, sermaye piyasasındaki faaliyetler, aracı kuruluşlar ve diğer kurumlar, halka açık anonim ortaklıklar, bu ortaklıkların özellikleri, hukuki statü ve kurumları; Türkiye'de sermaye piyasasında işlenen suçlar ve denetim mekanizmaları açıklanmaktadır.
 
AB EKONOMİSİ (2+0)
Derste “Uluslararası ekonomik bütünleşmenin tarihsel seyri, ekonomik bütünleşmenin anlamı, aşamaları. Ülkeleri bütünleşmeye iten nedenler. Entegrasyon Teorisi, entegrasyonun statik kazançları, entegrasyonun dinamik kazançları, Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya’daki iktisadi birleşmeler. Coğrafi bölge esasına dayanmayan birleşmeler, ekonomik bütünleşme ve ulusal ekonomi politikalarının uyumlaştırılması. Avrupa Birliğinin tarihsel gelişimi, Avrupa Birliğinin yapısı, organları, Ekonomik ve Parasal Birlik, Tek Avrupa Pazarı”  başlıkları incelenecektir.
 
DÖRDÜNCÜ YIL-VIII. YARIYIL  
KOBİ VE BANKACILIK (3+0)
KOBİ tanımları, KOBİ özellikleri, avantaj ve dezavantajları. Bankacılık hizmetleri, KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetlerin tanımlanması. Bu derste, bankacılık uygulamalarının KOBİ açısından ele alınacaktır.
 
FON YÖNETİMİ (1+2)
Fon yönetimi kapsamında risk ve aktif-pasif yönetimi, fon yönetimi ve yatırım stratejileri, fon yönetimi ve ticari işlem stratejileri, fon yönetimi ve finansal enstrümanların fiyatlandırılması, ayrıca fon yönetiminde uluslararası piyasa işlemleri, enformasyon ve tahmin teknikleri
  
FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR (3+0)
Derste “Finansal aracılık işlevi, finansal hizmet sektörü, finansal aracılık sektöründe karşılaşılan riskler, faiz oranı riski, diğer piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk, sermaye yeterliliği, finansal araçlarla risk yönetimi” konuları incelenecektir.
 
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (1+2)
Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, temel kavramlar, nitel ve nicel araştırma yöntemlerine giriş, araştırma süreci ve aşamaları, literatür tarama ve problemin tanımlanması, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri, bilimsel veri analiz yöntemleri, SPSS uygulamalarından örnekler, raporlaştırma konuları işlenmektedir.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE IV (3+0)
Ders “Uluslararası ticaret ile ilgili ileri düzeyde cümle ve okuma parçalarının çevrilmesi ve makale incelemelerinin yapılması” ve “Lojistik ile ilgili cümle ve okuma parçalarının çevrilmesi ve makale incelemelerinin yapılması”  konu başlıklarını kapsamaktadır.
 
SEÇMELİ DERSLER
4. SINIF- VIII. Yarıyıl  
BANKACILIKTA KREDİ POLİTİKASI (2+0)
Kredi kavramının tanımı, Kanun açısından bankaların kredi sayılan işlemleri, Kredinin unsurları, Kredinin işlevleri, Banka kredilerinin belli başlı işlevleri, Bankaların kredi kaynakları, Kredi açma yetkisi, Kredi kullandırma ilkeleri, Krediler üzerindeki yasal yükler Kredilendirme süreci, Kredilerde münakale, Kredi türleri; nakdi ve gayri nakdi krediler, TL ve Yabancı para krediler ve türleri, bankaların kredi politikalarını belirlerken dikkat ettikleri hususlar çerçevesinde ele alınmaktadır.
 
YATIRIM BANKALARI VE ARACI KURUMLAR (2+0)
Dersin amacı katılımcılara yatırım bankacılığının temel uygulamalarını öğretmek ve yatırım bankacılığını etkileyen piyasaların ve düzenlerin çalşma esasları hakkında temel bilgileri sunmaktır. Derste, yatırım bankalarının kullandıkları mevcut ürün ve hizmetler anlatılacak, fon yaratma metotları, borçlanma enstrumanları ve safhaları, sermaye piyasası borçlanma türleri, halka arz yöntemleri, underwriting yöntemleri, şirket değerleme metodları, satın alma ve birleşme türleri ve stratejileri konularında katılımcıların bilgi ve becerileri geliştirilecektir. Finansal Piyasalara Giriş, Finansal Aracılar, Bankacılık: Krediler, Bankacılık: Mevduatlar, Ticari Banka Bilanço Analizi, Banka Yönetiminin Temel İlkeleri, Basel I, Basel II, Basel III, Finansal Riskler, Piyasa Riski ve Yönetimi, Kredi Riski ve Yönetimi, Operasyonel Risk ve Yönetimi, Bankacılıkta Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar
 
BORSA HUKUKU (2+0)
Piyasa kavramı; piyasa türleri; birincil piyasa-ikincil piyasa ve sermaye piyasasının bu kavram içindeki yeri. Sermaye piyasası araçları; menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları. Menkul kıymetler; hisse senetleri, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, intifa senetleri, oydan yoksun hisse senetleri, yatırım fonları katılma belgeleri, tahviller, varlığa dayalı menkul kıymetler, banka bonoları, banka garantili bonolar, finansman bonoları. Diğer sermaye piyasası araçları; opsiyon sözleşmeleri, vadeli sözleşmeler. Borsa kavramı ve önemi. Dünyada ve Türkiye’de borsaların tarihçesi. Borsaların görevleri. Borsaların türleri; devlet borsaları, özel borsalar, karma borsalar. Türkiye’deki borsaların hukuki niteliği. Borsa aracıları. Borsa işlemleri.
 
BANKACILIKTA İSTİHBARAT TEKNİKLERİ (2+0)
Bankacıkta İstihbaratın Tanımı, İlkeleri, Firmaların Kredi Kullanım Nedenleri, Müşterilerden İstenen Belgeler, Ön İstihbarat, Müşteri Ziyareti (Ön Görüşme), Müşteri Analizi, Banka Sistemi İçersinde Moralite Analizi, Merkez bankası Sorgulaması, Banka Hesaplarının Sorgulanması, Protestolu Senet Sorgulaması, Karşılıksız Çek Sorgulaması, Merkez Bankası Memzuç Sorgulaması, İnternet Üzerinden Genel Analiz, Kredi Taleplerinin Alınması, Kredi Taleplerinin Değerlendirmesi, Kredi Değerlendirme Yöntemleri, Kredi Analizi ve Raporlama, Müşteri Ziyaretlerinde Dikkat Edilecek Hususlar.  Bankacıkta İstihbaratın Tanımı, İlkeleri, Firmaların Kredi Kullanım Nedenleri, Müşterilerden İstenen Belgeler, Ön İstihbarat, Müşteri Ziyareti (Ön Görüşme), Müşteri Analizi, Banka Sistemi İçersinde Moralite Analizi, Merkez bankası Sorgulaması, Banka Hesaplarının Sorgulanması, Protestolu Senet Sorgulaması, Karşılıksız Çek Sorgulaması, Merkez Bankası Memzuç Sorgulaması, İnternet Üzerinden Genel Analiz, Kredi Taleplerinin Alınması, Kredi Taleplerinin Değerlendirmesi, Kredi Değerlendirme Yöntemleri, Kredi Analizi ve Raporlama, Müşteri Ziyaretlerinde Dikkat Edilecek Hususlar.  
 
 STRATEJİK YÖNETİM (2+0)
Stratejik yönetim kavramı ve özellikleri / stratejik yönetim sürecinin evreleri / stratejinin benzer kavramlarla ilişkisi / stratejik planlama ve amaçlar sistemi / işletmenin temel ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları / çevresel imkan ve sınırlamalar (işletme analizi) / strateji seçiminde portföy analizleri / strateji seçiminde portföy analizleri / strateji seçiminde portföy analizleri (devam) / işletme stratejilerine genel bir bakış / işletme tepe yönetimi düzeyinde geliştirilen stratejiler / işletme düzeyinde geliştirilen stratejiler / fonksiyonel bölümlerde geliştirilen stratejiler / stratejinin yürütülmesi / strateji ve örgüt yapısı / örgüt kültürü, liderlik ve strateji / stratejinin değerlendirilmesi ve kontrolü / örnek olay incelemesi
 
GİRİŞİMCİLİK II (2+0)
Ders, girişimcilik ve küçük işletmelerin ekonomideki rolü ve önemi üzerinde durmaktır. Bu derste, küçük işletmenin nasıl kurulabileceğini, nasıl organize edileceğini, nasıl faaliyete geçebileceği ve nasıl başarılı olabilir konuları tartışılacaktır. Ayrıca küçük işletmelerde planlamanın, pazarlamanın, insan kaynaklarının önemi, finansal yönetim ve kontrol konuları üzerinde durulacaktır.
 
İLETİŞİM TEKNİKLERİ (2+0)
Ders içerisinde “Kişisel ve Mesleki Yaşamda İletişimin Önemi, Kişisel İletişimde kalite oluşturma metodları, Sözsüz İletişimi Anlamak ve Yorumlamak, Dış Görünüm, Beden Dili, Maske, İmaj, Algılar, Paradigmalar, Etkin Dinlemek, Dinleme Metodları, Empatik İletişim, Bilgi Yeterliliği, Etkin Konuşmak, Kendini İfade Edebilme, Konuşmanın Planlaması, Konuşmanın Yönlendirilmesi, İletişimde Alıcıdan Kaynaklanan Sorunlar” uluslararası ticaret ilişkileri bağlamında incelenecektir.
 
FİNANSAL KRİZLER VE KRİZ YÖNETİMİ (2+0)
Bu derste günümüzde yaşanan iktisadi krizlerin kökenlerine ilişkin olarak ortaya konulan farklı yaklaşımlar ve krizlerin giderilmesi için yapılan öneriler değerlendirilecektir.
 
MARKA YÖNETİMİ (2+0)
Derste işlenecek konu başlıkları şunlardır: Marka kavramı ve marka yönetimi; marka konumu ve değeri oluşturma, marka denkliğini yaratacak marka unsurlarını belirleme, marka denkliğini yaratacak pazarlama programlarını inşa etme, marka denkliği yaratacak bütünleşik pazarlama iletişimi planını oluşturma, marka performansını ölçme ve yorumlama, marka denkliğini geliştirme ve sürdürme, yeni ürün sunumu ve marka genişleme stratejileri, zaman içinde marka yönetimi, coğrafik sınırlar ve pazar segmentlerinin ötesinde markaları yönetmek.
 
İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA (2+0)
Bu derste İktisadi Büyümenin teorik çerçevesi ve iktisadi büyüme kavramının dayandığı kavramsal ve düşünsel yapının gelişim sürecinin incelenmesidir. Bu bağlamda İktisadi büyümenin Klasik, Neo-klasik, Marksist yaklaşımları incelenerek Büyüme kavramına geleneksel yaklaşım getirilirken, aynı zamanda büyümedeki temel değişimler İçsel büyüme kavramı çerçevesinde incelenerek iktisadi büyümedeki değişimlerin incelemesidir.