Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ders İçerikleri

BİRİNCİ YIL – I.YARIYIL
İKTİSATA GİRİŞ I (3+0)
Derste bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem,  iktisadın temel kavramları, kıtlık ve seçim, mikro-makro iktisat ayırımı, mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, üretici teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet, oyun teorisi ve iktisadi uygulamaları esas olarak ele alınacaktır.
 
GENEL MUHASEBE I (1+2)
Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe dönemi başındaki işlemler, muhasebe süreci, mal alım-satım işlemlerinin "aralıklı envanter yönetimine" göre kaydı, devamlı envanter yönetimi uygulaması, Katma Değer Vergisi uygulamaları, dönem sonu kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, dönem sonu mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulama analiz edilir. Kasa, bankalar ve hisse senedi-tahvil işlemleri, alacaklar, senet işlemleri, sabit değerler, banka krediler, borçlar, gider ve gelir işlemleri, ücret bordrosu, kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter işlemleri, aktif hesaplara ilişkin envanter işlemleri, pasif hesapları ilişkin envanter işlemleri, dönem sonu ayarlama kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, hesapların kapatılması ve dönem mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulama, işletme hesabı esasına göre defter tutma öğretilir.
 
GENEL MATEMATİK I (1+2)
Derste işlenecek konu başlıkları: Reel sayılar, değişkenler ve fonksiyonlar. Limitler, sayısal diziler ve ünlü limitler. Fonksiyonun limiti ve süreklilik kavramları. Türev ve diferansiyel, fonksiyonların türev yardımı ile incelenmesi, yüksek basamaktan türev ve diferansiyel, Taylor formülleri, diferansiyel hesabının fiziksel ve geometrik problemlerin çözümlerine uygulamaları. Belirsiz integral ve elementer fonksiyonların integralleri. İleri integral alma teknikleri, rasyonel ve irrasyonel fonksiyonların integralleri.
 
TÜRK DİLİ  I  (2+0)
Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşma Temel İlkeleri, dilekçe ve  özgeçmiş yazma kuralları, yazım kuralları ve noktalama işaretleri; anlatım bozuklukları, ifade, mimik konuları öğretilir.
 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I (2+0)
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi dersinin amaçları ve inkılapla ilgili bazı kavramlar analiz edilir. XIX. yüzyılda Osmanlı devletinde yenilik hareketleri; Osmanlı devletinin son dönemlerinde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri, Osmanlı devletinin son dönemlerinde siyasi ve askeri olaylar; Mondros mütarekesi kurtuluşa giden yol; ilk işgaller ve ülkenin durumu; milli mücadele dönemi; milli mücadelenin hazırlık aşaması analiz edilir.
 
YABANCI DİL I  (2+0)
Yeni dilbilgisi yapılarının (dolaylı anlatım, şartlı cümlecikler, sıfat cümlecikleri) kavratılması, bu yapıların daha önce öğrencilerle birlikte kullanılmasının sağlanması için öğrencilerin yaratıcılığının ve zihinsel gücünün ön plana çıkarıldığı aktiviteler uygulanmaktadır.
 
İŞLETME YÖNETİMİ  (3+0)
Derste “İnsan ve ihtiyaçlar, İnsan-toplum-ekonomi-üretim ilişkisi, İşletme kavramının tanımı, temel kavramlar, işletme bilim dalı ve ilgili bilim dalları ile ilgisi ve işletmenin amaçları, işletmenin çevreyle ilişkileri ve sorumlulukları, İşletme çeşitleri ve İşletmeler arası anlaşmalar bakımından işletmelerin sınıflandırılması, hukuk şekilleri bakımından işletme çeşitleri” analiz edilir. Ders içerisinde “İşletme yönetiminin gelişimi, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmenin kuruluş yerinin seçimi, işletme büyüklüğü, kapasite türleri ve işletmenin fonksiyonları” başlıkları incelenmektedir.
 
ULUSLARARASI TİCARETE GİRİŞ (2+2)
Derste “Uluslararası ekonomiye makroekonomik yaklaşım: uluslararası ekonomi teorilerine ve politikalarına giriş. Klasik, neo-klasik ve çağdaş teoriler, karşılaştırmalı üstünlük ve serbest ticaretin yararları. Ticaret politikaları, gümrük tarifeleri, gelir dağılımı ve uluslararası faktör hareketleri. Bölgesel ticaret yapıları, sorunları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra Türkiye'ye etkileri” konuları işlenmektedir.
 
BİRİNCİ SINIF –II. YARIYIL
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI  (2+0)
Hukukun temel kavramlarını tanıtan bu derste, toplumsal yaşamda hukukun yerini ve önemini tespit ederek, hukuk kurallarının din, ahlâk ve görgü kurallarından hangi alanlarda farklılıklar taşıdığını ve bu kurallar arasındaki etkileşimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Hukukun uygulanması alanında ve hukuk veya kanun boşlukları konu olduğunda, hâkime tanınan yetkiler, dürüstlük kuralının uygulanması ve etkileri, işlevleri, hukukun uygulanmasında konu olan kıyas yolu gibi yöntemler, hukukun dalları, Türk yargı sistemi, hukukta yorum sistemleri incelenerek, hukuk alanında en temel bilgiler verilmektedir.
 
TÜRK DİLİ II  (2+0)
Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri, Noktalama ve Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları. Konuşma eğitimi. İfade, mimik, toplum karşısında kendini düzgün bir şekilde anlatma; dipnot, bibliyografya; paragraf incelemeleri; giriş-gelişme sonuç; ana düşünce; metin kurma çalışmaları; önemli yazar ve şairler hakkında bilgiler işlenecektir.
 
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0)
T.B.M.M'nin toplanması çalışmaları; T.B.M.M'nin açılış sonrası siyasi ve askeri gelişmeler; 1920 yılında itilaf devletlerinde Türkiye üzerindeki emelleri; Sevr barışı; Sakarya, büyük taarruz siyasi ve askeri sonuçları; Lozan barış antlaşması önemi ve sonuçları gösterilir.
 
YABANCI DİL II (2+0)
Derste “Orta ve üst seviyede gramer ve dilbilgisi bilgilerinin geliştirilmesi yönünde uygulamaların yapılması ve kelime bilgisinin arttırılması” hedeflenmiştir.
 
İKTİSADA GİRİŞ II (3+0)
Ekonomide temel kavramlar ve temel sorunlarının farklı iktisadi sistemlerdeki çözümleri analiz edilir. Tüketici teorisinin kardinal ve ordinal analizi ile fayda maksimizasyonunun nasıl elde edileceği analiz edilir. Piyasa ve çeşitleri, piyasada karar birimleri, tam rekabet ve eksik rekabet piyasalarında mübadele ve fiyat tespitinin ve kamu müdahalesinin etkisi analiz edilir. Kısa ve uzun dönemde üretim teorisi, üretim fonksiyonu ve azalan verimler yasası, üretim maliyetleri, tam rekabet piyasasında firma dengesi, tekel piyasaları, oligopol piyasaları, tekelci rekabet piyasalarında firma kar maksimizasyon karar süreçleri analiz edilmektedir.
 
FİNANS MATEMATİĞİ (1+2)
Derste “Ticaret aritmetiği, basit faiz, iç iskonto ve dış iskonto, dönem başı ve dönem sonu plasman, amortisman, cari hesaplar, faiz hesapları, mali Matematik, bileşik faiz, rant, borçlanma taksitleri, kar hesapları, maliyet ve satış üzerinden kar hesapları, taksitleme sermaye teşkili (plasman), bir borcun taksitle ödenmesi (amortisman), istikraz, borsa ve kambiyo işlemleri” konuları işlenmektedir.
 
YÖNETİM VE ORGANİZASYON (1+2)
Yönetim kavramı, yönetim sürecinin özellikleri, yönetici kavramı, organizasyonun tanımı, önemi ve süreci, organizasyonu bölümlere ayırma, organizasyonun veya örgütün yapısı, örgüt yapısı ile ilgili temel sorunlar, örgütsel değişim, organizasyon yapısının şekillendirilmesi, klasik yönetim yaklaşımları analiz edilmektedir. Sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı, toplam kalite yönetimi, örgütlerde gruplar, çatışma yönetimi, liderlik, haberleşme süreci, motivasyon, örgütlerde güç ilişkileri, yeni yönetim ve organizasyon teknikleri (Dış kaynaklardan yararlanma, örgütsel küçülme, sanal organizasyonlar, değişim yönetimi, örgütler arası kıyaslama, öğrenen organizasyonlar, çalışanı güçlendirme, temel yetenek konuları analiz edilmektedir.
 
GENEL MUHASEBE II (1+2)
Kasa, bankalar ve hisse senedi-tahvil işlemleri, alacaklar, senet işlemleri, sabit değerler, banka krediler, borçlar, gider ve gelir işlemleri, ücret bordrosu, kayıt hatalarının düzeltilmesi, envanter işlemleri, aktif hesaplara ilişkin envanter işlemleri, pasif hesapları ilişkin envanter işlemleri, dönem sonu ayarlama kayıtları ve dönem sonucunun saptanması, hesapların kapatılması ve dönem mali tabloların düzenlenmesi, muhasebe dönemine ilişkin bütün bir uygulama, işletme hesabı esasına göre defter tutma.
  
İKİNCİ YIL- III. YARIYIL
BORÇLAR HUKUKU (3+0)
Yasal ilişkiler; kontrat türleri ve kontratların hazırlanması; kontrata dayalı ilişkiler; ticari işlerde alacak ve borç ilişkileri analiz edilir.  Borçlar Hukukunda icap; kabul akdin mevzuu, hata, hile, ikrah, gabin, muvazaa, haksız iktisap halleri gösterilir. Borçların ifası, zaman aşımı müddetleri, borç ödenmemesinin neticeleri, borçların üçüncü şahıs hakkındaki tesirleri, borçların sona ermesi, borçların nevileri ve son olarak akdin muhtelif nevileri analiz edilir.
 
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (1+2)
Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, temel kavramlar, nitel ve nicel araştırma yöntemlerine giriş, araştırma süreci ve aşamaları, literatür tarama ve problemin tanımlanması, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri, bilimsel veri analiz yöntemleri, SPSS uygulamalarından örnekler, raporlaştırma konuları işlenmektedir.
 
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (2+2)
“Dış ticaret tanımı, İç ve Dış Ticaret arasındaki farklar, gelişim nedenleri, tarafları ve riskleri. Dış Ticarette ödeme şekilleri/ Dış ticarette teslim şekilleri INCOTERMS 2000/ Dış ticarete konu olan belgeler. Dış İşlemlerde Ödeme Şekillerinin ve Mevzuatta Geçen Bazı İthalat Terimlerinin Tanıtılması, Ödeme Şekillerinden İthalat Akreditiflerinin Tanıtılması, Vesaikin Tanıtılması ve İthalatta Rezerv Konuları, Kırmızı (Red clause) ve Yeşil (Gren Clause) şartlı Akreditifler, Vadeli Akreditifler ve Kabul Kredili Akredilifler, İthalat Tahsil Vesaiki, Mevzuatta Geçen Bazı Terimlerin Tanıtılması, İhracat Akreditifleri, Akreditiflere Teyit Eklenmesi, İhracat Vesaiki ve İhracatta Rezerv, İhracatta Akreditif Çeşitleri, Vadeli Akreditifler ve İhracat Kabul Kredileri, İhracat Tahsil Vesaiki (Kredili, Kredisiz)” konuları ele alınmaktadır.
 
LOJİSTİK YÖNETİMİ (3+0)
Lojistiğin tarihsel süreçteki gelişimini inceler. Lojistik, planlama ve kontrol süreçlerini tanımlar  ve anlamlandırır. Temel lojistik  faaliyetleri olan  taşıma, depolama, paketleme, müşteri hizmetleri ve envanter kontrolü konularını kavrar. Ders, “lojistiğinin genel kavramları, işletme lojistiği ve dış çevre faktörleri, talep tahmini ve işletme lojistiği, işletme lojistiğinin fonksiyonları, lojistik sistemlerin analizi ve tasarımı, lojistik stratejileri, lojistik müşteri hizmeti, nakliye ve taşıma stratejileri, envanter politikası kararları, tesis yerleşimi stratejileri ve karar verme” konularını içermektedir.
 
MİKRO İKTİSAT I (3+0)
Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları arasında; Kıtlık kavramı, Talep, Arz ve Piyasa, Esneklik, Tüketici Tercihi teorisi, Farklı Piyasa Yapıları ve bu Piyasalarda Fiyatın Belirlenmesi yer almaktadır.
  
PAZARLAMA YÖNETİMİ-I (2+0)
Derste “Pazarlama ve Pazarlama anlayışları, temel pazarlama kavram ve tanımları, işletme misyonu, vizyonu ve felsefesi, çevre ve durum analizi, pazarlama çevresi ve çevreyi etkileyen faktörler, büyüme stratejileri, rekabet stratejileri, hedef Pazar belirleme, Pazar bölümlendirme, konumlandırma, pazarlama karması elemanlarına giriş” konuları işlenmektedir.
 
İSTATİSTİK (1+2)
Bu derste “İstatistiğin kullanımı ile ilgili giriş; tanıtımsal istatistik, frekans dağılımı; merkezi eğilim ve varyans ölçümleri; olasılığın temelleri; ayrık ve sürekli olasılık dağılımları; Binom, Poisson, normal ve üssel dağılımlar; örnekleme yöntemleri ve kestirim; uygulamalarda istatistik paket programlarının kullanımı” konuları işlenmektedir.
 
İLERİ YABANCI DİL I (2+0)
Derste “İleri İngilizce Seviyesi; İleri İngilizce Seviyesi İçin Dört Dil Becerisi: Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma; İleri İngilizce Seviyesi İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve Pekiştirmek için Kapsamlı Faaliyetler” işlenmektedir.
 
İKİNCİ YIL-IV. YARIYIL
TİCARET HUKUKU (3+0)
Ticaret ve ticaret hukuku, uygulama alanı, tarihçesi, ticari İşletmenin tanımı ve unsurları, ticari işler ve ticari hükümler, ticari davalar, tacir kavramı ve tacir sıfatının kazanılması ve kaybedilmesi analiz delir. Ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet, markalar, ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcıları adi şirket; özellikleri, kuruluş, faaliyet ve tasfiyesi öğretilir. Adi şirketin ticaret hukukunda okutulmasının gereği, ticaret şirketleri ile benzer ve farklı özellikleri; ticaret şirketlerinin genel özellikleri, ticaret şirketlerine uygulanacak hükümler ve uygulama sırası gösterilir. Ticaret şirketlerinin sınıflandırılması, birleşme, katılma ve nev'i değiştirmesi; Kollektif, Komandit, Anonim, Hisseli Komandit ve Limited şirketlerin kuruluş faaliyetleri, kanuni organları ve bu organların yetki, görev ve sorumlulukları ile söz edilen şirketlerin sona erme sebepleri analiz edilir.
 
PAZARLAMA YÖNETİMİ II (2+0)
Ders pazarlama ilkeleri I’in devamı olarak, “Pazarlama karması elemanlarının analiz edilmesi, ürün karması, mal ve hizmet ayrımı, yeni ürün geliştirme, mal politikaları, fiyatlandırma karması, fiyatlandırma amaç ve hedefleri, fiyatlandırma stratejileri, fiyatlama politikaları, dağıtım karması, dağıtım kanalında ilişkilerin incelenmesi, dağıtım kanalındaki elemanlar, dağıtım stratejileri, fiziksel dağıtım, tutundurma karması, reklamcılık, satış özendirme, kişisel satış, halkla ilişkiler, pazarlama organizasyonu ve performans analizi” başlıkları çerçevesinde işlenmektedir.
 
FİNANSAL YÖNETİM (2+0)
Finansal amaç ve finans fonksiyonu, risk kavramı ve belirsizlik, Finansal analiz araçları (oran analizi), Fon akım tablosu analizi, kara geçiş analizi, işletme sermayesi, sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları, riskli ve risksiz yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler analiz edilmektedir. Duran varlıklarının yönetimi, Sermaye maliyeti (Finansal kaynaklar ve içsel ve dışsal kaynakların maliyeti), Borç yönetimi ve Optimum sermaye yapısı, İnşaat taahhüt sektörünün finansal özellikleri ve işletmelerin finansmanı, Teklif fiyatını etkileyen finansal planlama unsurları, Büyük ölçekli inşaat projelerinde kullanılan 'Proje Finansman Teknikleri' incelenmektedir.
 
İHRACAT VE İTHALAT YÖNETİMİ  (3+0)
İthalat ve ihracata yönelik firma politikaları, ihracat pazarlarının değerlendirmesi ve seçimi; ihracatta fiyatlandırma, tanıtım, dağıtım, finansman, döviz piyasalarının ithalat ve ihracat üzerindeki etkilerinin analizi yapılmaktadır. İhracat teşvikleri ile ithalatı kontrol mekanizmalarının firmalar üzerindeki etkilerinin hem makro hem de mikro etkileri değerlendirilmektedir.
 
MİKRO İKTİSAT II (3+0)
 Bu derste Tam rekabet, Monopol, Monopolcü Rekabet ve Oligopol piyasalar,  emek piyasası, genel denge ve refah ekonomisi, dışsallıklar ve oyun teorisi gibi konular ele alınmaktadır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler değişik piyasa koşulları altında optimal davranışın ne olduğunu anlama becerisi ve ekonomik model kurabilme becerisine sahip olmaktadır.
 
GÜMRÜK İŞLEMLERİ VE SERBEST BÖLGELER (2+2)
Derste Türkiye’de dış ticareti yöneten kanunlar ve kurumları işlemektedir. Derste özellikle vurgulanacak konular ise, ticari aktarımların, örneğin yatırım anlaşması gibi, hukuki yönleri olacaktır. Bu ders, Türk hukukundaki uluslararası ticaret ile ilgili düzenleyici ve karşılık gerektiren kanunları incelemektedir. Türkiye ile yapılan ticaretle ilgili birçok önemli konuda gerekli hukuki bilgi zeminini sağlamaktadır. Konular arasında gümrük rejimi, ithalat-ihracat mevzuatı, menşe ile ilgili kurallar, gümrük değerlemesi, ticari kanunlar (anti-damping, anti-sübvansiyon ve ihtiyat), mamullerin satışı, ticaret finansmanı, deniz taşımacılığı, hizmet ticareti, ve Türkiye’de yer almış olan dış ticaret ile ilgili ihtiyatların çözümlenmesi bulunmaktadır
 
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (1+2)
Bu dersin ilk amacı tedarik zinciri yönetimi yapabilmek için altyapı kazandırmaktır. Bu dersin sonunda öğrencilere; Tedarik Zinciri Kavramını anlamak, Müşteri siparişinin karşılanmasına etkiyen faktörleri kavramak, Partner ilişkileri yönetiminin önemini anlamak, Tedarik Zincirinde Envanter ve Maliyet Yönetimi Konularını Kavramak, Tedarik Zinciri Yönetimi ile Rekabet Stratejisini İlişkilendirebilmek konularında bilgi ve beceri kazandırılacaktır. Bu derse katılan öğrenciler, işletme ve tedarik zinciri işlemleri stratejisinin oluşturulması esnasında gerek duyulan lojistik faaliyetlerini ve bunların önemini kavrayacak ve anlamlandıracaktır. Bu ders ayrıca, lojistik işlem alanları ile bu alanların tedarik zinciri stratejisi, konumlandırılması, katma değer sağlayıcı hizmetler, sipariş yönetimi, antrepoculuk, malzeme paketleme konularıyla ilişkisini ele alır.
  
İLERİ YABANCI DİL II (2+0)
Derste “İleri İngilizce Seviyesi II için  “Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma”; İleri İngilizce Seviyesi II İçin Uygun Gramer ve Sözcük Bilgisi; Dili geliştirmek ve Pekiştirmek için Kapsamlı Faaliyetler” konuları işlenecektir.
 
ÜÇÜNCÜ YIL-V.YARIYIL
ÜRETİM YÖNETİMİ (3+0)
Derste “Üretim kavramı, üretim yönetiminin işletme organizasyonundaki yeri. Üretimde sistem yaklaşımı, üretim sistemi türleri. Fabrika yeri seçimi ve etkileyen faktörler, fabrika yeri seçiminden kullanılan değerleme metotları, fabrika düzenlemesi. Üretim hattı düzenlemesi, üretim hattı modelleri. Kapasite planlaması, kapasite planlamasında kullanılan teknikler. İş analizleri ve iş analizlerinde kullanılan teknikler, iş analizleri ve iş değerlendirme yöntemleri” başlıkları incelenmektedir.
 
DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ (2+2)
Dersin içeriği “Dış Ticarete İlişkin Temel Bilgiler, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Kambiyo Ve Gümrük Mevzuatı, Döviz İşlemleri ve muhasebeleştirilmesi, İhracat fiyatının belirlenmesi, İhracat İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi, İthalat İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi, Dış Ticarette Kullanılan Bazı Finansman Teknikleri ve muhasebeleştirilmesi” konularını kapsamaktadır.
 
DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ (3+0)
Liman operasyonlarında terminal, denizyolu ile karayolu-tabanlı lojistiği bağlayan temel bir birimdir. Her bir terminalin genellikle birbirine benzemeyen kendine ait kanun ve kuralları, süreçleri ve amaçları vardır. Terminal yönetimi her bir sistemin gerekliliklerini yerine getirirken aynı zamanda maliyet-etkin, güvenli ve etkili bir biçimde yüklerin gemiden limana, limandan gemiye hareketini sağlar. Terminallerin bu görevi, modern taşımacılığın gereksinimleri olan kişiye özel teslimat süreleri ve sermaye harcamaları nedeniyle daha da güçlenmiştir. İyi bir terminal yönetimi, hem etkin ve esnek günlük operasyon kabiliyetine sahip olmalı hem de aynı zamanda işin uzun vadede gelişmesine de katkıda bulunmak durumundadır. Bu dersin amacı; liman ve terminallerin etkin yönetilmesi için gereken stratejileri ortaya koymaktır.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE I (3+0)
Derste “Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili temel kavramların Yabancı dilde ele alınıp, incelenmesi. Temel düzeyde cümle çevirilerine giriş” konuları ele alınmaktadır.
 
SEÇMELİ DERSLER (3. SINIF- V. Yarıyıl)
DENİZ VE LİMAN TAŞIMACILIĞI (2+0)
Derste “Deniz taşımacılığının ticari yönü, gemi taşımacılığı yönetiminin teorisi, gemi sahipliği olan veya operasyonlarda bulunan kurumların çalışmaları. Konteynır taşımacılığı, düzensiz seferli gemi taşımacılığı, hat trafiği şirketleri, terminal yönetimi, navlun ücretleri, yolcu seferleri, endüstriyel ve özel taşımacılar, şimdi uygulanan ve gelecekte uygulanması muhtemel deniz taşımacılığı uygulamaları” işlenmektedir.
 
MALİYET MUHASEBESİ (2+0)
Derste “Sipariş ve safha maliyet yöntemi ve uygulanışı, standart maliyet yönteminin uygulanması, üretim safhalarında birden çok mamul üretilmesi durumunda maliyetleme sorunları. Birleşik ve yan mamullerin maliyetleşmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması. Maliyet bilgilerinin raporlanması ve yönetim kararlarında kullanılması. Örnek problemler” konuları işlenmektedir.
 
DEPO VE ANTREPO YÖNETİMİ (2+0)
Bu derste depolama ve envanter kavramları, lojistikte depolamanın önemi, Depolamada dış kaynak kullanımı, depoların sınıflandırılması, depo süreçleri, depolama ve elleçleme ekipmanları, depo planlaması ve tasarımı, depo ve dağıtım merkezlerinin yer seçimi, depolamada maliyetlendirme ve fiyatlandırma, hijyen ve güvenlik, yönetim ve organizasyon ve Raporlama konuları işlenmektedir.
 
ULUSLARARASI TİCARİ ÖRGÜTLER (2+0)
Dersin içeriği “Finans piyasalarının gelişimi ve işleyişi; dünyada ve Türkiye'de finans kurumları ve araçları; para politikası, merkez bankacılığı ve Türkiye'deki bankacılık sektörünün yapısı; mali liberalizasyon programı ve rekabet; banka dışı mali kurumlar ve bunların finans sistemindeki rolü; finansal piyasaların düzenlenmesi ve küreselleşmesi konuları incelenmektedir. Uluslararası ticarette etkili rol alan uluslararası kuruluşların (ILO, UNESCO, ECOSOC, OECD, GATT, IMF, Dünya Bankası gibi) yapısı, etki alanları, çalışma şekilleri, bu kuruluşların uluslararası işletmecilik açısından önemleri” başlıklarını kapsamaktadır.
 
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI (2+0)
Matematiksel karar verme prosedürünün tanıtılması, matematiksel model kurma, doğrusal modellerin çözüm yöntemlerinin tanıtılması, grafik çözüm yöntemi, simpleks çözüm yönteminin tanıtılması, dual çözümlerin yorumları, amaç fonksiyondaki değişmelerin incelenmesi gösterilmektedir. Sağ taraf değişimlerinin incelenmesi ve analizleri, duyarlılık analizi ile gölge fiyat analizlerinin bağlantısının kurulması, sağ taraftaki değişimlerin incelenmesi yapılmaktadır. Duyarlılık analizi ile gölge fiyat analizlerinin bağlantısının kurulması, yeni ürün üretme kararlarının verilmesi, yeni kaynakların modele dahil edilmesinin model üzerindeki etkilerinin incelenmesi, ulaştırma modellerine giriş, ulaştırma modellerinin Doğrusal Programlama ile modellemesi ve arz-talep eşitsizlikleri, dejenerasyon, Kuzey-Batı metodu, arz-talep eşitsizliğinin giderilmesi, dejenerasyon durumlarının giderilmesi. WAM ve Minimum Maliyet Yöntemleri, Ulaştırma Yöntemlerinde optimizasyon, Optimal planların bulunması, Tahsis ve Atama modellerinin Yapısı, doğrusal programlama modelleri ve Macar Algoritması ile optimal atamaların yapılması
  
HİZMET PAZARLAMASI (2+0)
 Bu derste hizmet pazarlamasıyla ilgili temel kavramların neler olduğu, hizmet pazarlama karması elemanları, hizmet sektörünün önemi, hizmet işletmelerinin sınıflandırılması,  hizmet işletmelerin müşteri şikayetleri ve müşteri tutma konusunda neler yapılması gerektiğinin açıklanması, hizmet işletmelerinde talep ve kapasite yönetiminin planlanması amaçlanmaktadır.
 
GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR (2+0)
Ders içerisinde “Dış ticaret alanında karşılaşılan güncel ekonomik siyasi ve altyapı sorunları ile bunlara ilişkin çözüm önerileri” ve “Uluslararası taşımacılık ve lojistik alanında karşılaşılan güncel ekonomik siyasi ve altyapı sorunları ile bunlara ilişkin çözüm önerileri” işlenecektir.
 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (2+0)
 Bu derste öğrenciler temel bilgisayar bilgileri ile bilgisayarı genel olarak tanıma ve çalışma prensibini açıklayabilme,  Microsoft Word,  Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint kullanım becerilerine sahip olmaktadırlar.
 
DENİZ HUKUKU (2+0)
Dersin birinci bölümünde Deniz Hukuku kavramı, doğuş sebepleri ve özellikleri, tarihçesi, ulusal ve uluslararası kaynakları, gemi, gemi sicili, gemi mülkiyeti ve gemiler üzerindeki rehin hakları, gemi işleteni, borç ve sorumlulukları; donatma iştiraki ve kaptan okutulmaktadır. Dersin ikinci bölümünde, navlun sözleşmesinde tarafların borçları ve hakları, taşıyanın sorumluluğuna ait kanuni düzenleme, emredici hükümler, konişmento ve navlun sözleşmesinin sona ermesi incelenmektedir. Son bölümde ise, deniz kazaları başlığı altında, müşterek avaryalar, çatma, kurtarma ve yardım konuları işlenmektedir.
 
ULUSLARARASI DENİZ SÖZLEŞMESİ (2+0)
 Bu dersin amacı denizlerde ve okyanuslardaki bilimsel, ticari ve ekonomik faaliyetleri kontrol etmek ve gerekli sınırlandırmaları düzenlemek, aynı zamanda deniz ve deniz çevresi ile ilgili izlemeleri yaparak bu alanların korunmasına ilişkin faaliyetlerin öğretilmesini sağlamaktır.
 
ÜÇÜNCÜ YIL-VI. YARIYIL
ULUSLARARASI PAZARLAMA (3+0)
Derste “Uluslararası pazarlama karar süreçleri; kişisel şirketler için dünya çapındaki olanaklar ve tehditlerin analizi; uluslararası kararları şekillendiren çevresel etkilerin değerlendirilmesi; uluslararası stratejik pazarlama planlaması; ürün, fiyat, promosyon, ulaştırma ve lojistik programlarının formülasyonunda fonksiyonel ve işlemsel kararlar; alternatif organizasyon yapılarının kontrol ve değerlendirilmesinin organize edilmesi, kaynak dağılımına ilişkin yaklaşımlar ve koordinasyon için performans değerlendirmesi ve uluslararası pazarlama aktivitelerinin değerlendirilmesi” başlıkları yer almaktadır.
LOJİSTİK PLANLAMA VE MODELLEME (2+2)
Lojistik ve ulaştırma yönetiminin temelleri; Lojistik yönetiminin amaç ve kapsamı; farklı taşımacılık ve ulaştırma sistemlerinin önemi ve kapsamı; hukuk ve düzenlemeleri ve maliyet sistemi gösterilmektedir. Üretim süreci sonundan tüketiciye gelen bitirilmiş ürünün verimli hareketleriyle ilgili tüm yönetim aktiviteleri ve arz kaynağından üretim sürecinin başına kadar kullanılan materyal hareketleri ile nakliye ve taşımacılık, araç çizelgeleri, materyal toptancılığı, paketleme korunumu, stok kontrolü, tesis ve toptan satış alanı seçimi, tesis dizaynı, talep süreci, pazarlama tahmini ve müşteri servisi analiz edilmektedir. Farklı durumlara ilişkin model simülasyonları ile geleceğe yönelik planların en düşük maliyet yaklaşımı esas alınmak sureti ile oluşturulması ve yönetilmesi bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.
 
MAKRO İKTİSAT (3+0)
Makro ekonominin tarihsel süreci ve makro modeller, milli gelir hesaplanma yöntemleri, milli geliri belirleyen faktörler ile denge milli gelirin belirlenmesi analiz edilir. Klasik makro model ile basit Keynezyen model karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilir. IS – LM modeli çerçevesinde makro modelin öncelikle kapalı ekonomik modeli devamından IS- LM –BP modeli çerçevesinde açık makro model analiz edilecektir. Paranın özellikleri, emisyon rejimleri ve paranın ekonomideki rolü ile merkez bankası, fonksiyonları ve merkez bankası para politikası analiz edilir. Enflasyon tanımı, çeşitleri, nedenleri, çözüm yolları AS – AD yaklaşımı ile analiz edilir. İstihdam ve işsizlik ve makro ekonomik modellerin yaklaşımları analiz edilir. Kamu açıkları ve makro istikrar açısından alınması gereken tedbirleri analiz edilmektedir.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE II (3+0)
Derste “Okuma anlamaya yönelik örnek metin çalışmaları, çeviriye yönelik Türkçe açıklamalı dilbilgisi kuralları, cümle çeviri ve analiz örnekleri, İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce cümle alıştırmaları, çeşitli metin çevirileri” yer almaktadır.
 
SEÇMELİ DERSLER (3. Sınıf - VI. Yarıyıl)
ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK (2+0)
Derste “Uluslararası perakendeciliğin gelişmesinde itici güçler. Uluslararası perakendeci işletmelerin gelişme yönü, stratejileri ve belirleyici etmenler. Perakendeci işletmelerin yeni ve uluslararası pazarlarda konumlanması. Uluslararası pazarlarda perakendecilik faaliyetleri ile perakende pazar yapısının incelenmesi” başlıkları yer almaktadır.

YÖNETİM MUHASEBESİ (2+0)
Derste “Giderlerin Faaliyet Hacmine Göre Sınıflandırılması, Maliyet Analizleri Kâr Planlaması, Değişken Maliyet Yöntemi, Alternatif Seçim Kararları, Raporlama” konuları işlenecektir.

REKLAMCILIK (2+0)
Derste “Reklamın tutundurma içerisindeki yeri ve önemi, reklam türleri, stratejileri, reklam mesajları, kampanyaları, reklamcılığın tarihi, yapım ve işlevleri” de ele alınarak işlenmektedir.

TÜRKİYE EKONOMİSİ (2+0)
Derste “Türkiye Ekonomisinin tarihsel gelişimi ve dar boğazları; ekonominin genel yapısı; gelirin kaynakları ve kullanımı; kamu ekonomisi; tarım, endüstri, hizmet sektörleri, gelir dağılımı; ekonomik faaliyetlerin bölgesel dağılımı” incelenecektir.

İLETİŞİM BECERİLERİ (2+0)
Ticari iletişimle ilgili yazışma becerisinin geliştirilmesi; akademik ve ticari raporların, ticari mektupların ve önerilerin yazılması; sözlü iletişim; iletişim teknolojisi; global piyasalarda iletişim konu başlıkları altında incelenmektedir.

STRATEJİK DAĞITIM KANALI YÖNETİMİ (2+0)
Derste “Stratejik dağıtım yönetiminin temeli, ürünlerin kullanıcılara ulaştırılmasında, farklı taşıma sistemlerinin önemi ve kapsamı, bunların yanında hukuk ve düzenlemeleri ve maliyet sistemi, Üretim süreci sonundan tüketiciye gelen bitirilmiş ürünün verimli hareketleriyle ilgili tüm yönetim aktiviteleri ve arz kaynağından üretimi sürecinin başına kadar kullanılan materyal hareketleri, (Kapsamında bulunan başlıklar; nakliye ve taşımacılık, araç çizelgeleri, materyal toptancılığı, paketleme korunumu, stok kontrolü, tesis ve toptan satış alanı seçimi, tesis dizaynı, talep süreci, pazarlama tahmini ve müşteri servisi)” konuları işlenecektir.
 
İNOVASYON YÖNETİMİ (2+0)
Derste “İnovasyon kavramı ve tanımı, inovasyon ile ilişkili temel kavramlar, inovasyonun tarihçesi, inovasyonun önemi, stratejik inovasyon yönetimi, inovasyon süreci aşamaları, inovasyon türleri, dünya’da ve Türkiye’de inovayson uygulamaları ve örneklerin incelenmesi” konuları işlenmektedir.
 
LOJİSTİKTE GÜNCEL KONULAR (2+0)
 Bu ders, lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimini incelemektedir. Fiziksel dağıtım ve lojistiğe giriş, lojistik sistemleri, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, envanter yönetimi prensipleri, dağıtım merkezleri ve ambarlama, lojistik maliyet analizleri, bilgi teknolojileri ve elektronik lojistik üzerinde durulan başlıca konulardır.
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2+0)
 İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi, iş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemi, iş sağlığı ve güvenliği alanında kavramlar, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin genel görünümü, iş kazaları, meslek hastalıkları, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler, iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan maliyetler bu derste ele alınacak konuları oluşturmaktadır.
 
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (2+0)
 Tehlikeli madde taşımacılığının temel kavramları, tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlar, tehlikeli madde taşımacılığının yasal çerçevesi, tehlikeli madde taşımacılığı alanında kullanılan belgeleri ve tehlikeli madde taşımacılığının diğer taşıma modlarına uygulanabilirliği bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.
 
DÖRDÜNCÜ YIL-VII. YARIYIL
ULUSLARASI TAŞIMACILIK YÖNTEMLERİ (3+0)
Günümüz lojistik iş dünyası, uluslararası ticaret hacminin büyümesine paralel olarak gelişmekte ve stratejik bir önem kazanmaktadır. Bugünün rekabet dünyası, ortak hareket etmeyi, bilgi paylaşımını, güven ve saydamlığı gerektirmektedir. Gelecekte rekabet dinamikleri, işletmeler ve sahip oldukları tedarik zincirleri arasında olacaktır. Entegre lojistik yaklaşımı olarak karşımıza çıkan bu yeni kavram,  tedarik sistemleri,  işletme,  dağıtım sistemlerinin birbirine bağlı olarak geliştiği, birimler arasında sürekli bilgi ve malzeme akışının sağlanması konularında kapsayıcı bilgiler vermektedir.

KAMBİYO MEVZUATI VE UYGULAMALARI (2+2)
Uluslararası ekonomiye makroekonomik yaklaşım: ödemeler dengesi bilanço kalemlerinin anlaşılması ve döviz piyasası, döviz kurlarının belirlenmesi, kambiyo rejimleri, ithalat ve ihracat üzerinde etkileri, uluslararası para sistemleri, küresel bağımlılık ve ülke refahına etkisi konu başlıkları altında incelenmektedir.
 
ULUSLARARASI İKTİSAT (3+0)
Ekonomik denge ve uluslararası ticaret, uluslararası ticaret teorisi ve politikaları, gümrük vergileri ve kotalar, teşvikler, ödemeler dengesi, uluslararası ticaret ve milli gelir, ödemeler dengesizliğini giderici politikalar analiz edilmektedir. Devalüasyonun ekonomik etkileri, döviz piyasası ve döviz kuru sistemleri, iç ve dış dengeyi sağlayıcı politikalar, uluslararası para sistemi, altın standardı, IMF sistemi ve son gelişmeler gösterilmektedir. Devletler umumî hukukunun kaynakları; süjeleri olarak devlet, uluslararası örgütler, gerçek kişiler; devletin ülkesel ve ülke dışı yetkileri; diplomasi ve konsolosluk dokunulmazlık ve ayrıcalıkları; uluslararası anlaşmazlıklar ve çözümleri ayrıntılı biçimde anlatılacaktır.
 
LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK HUKUKU(3+0)
Derste “Güncel taşımacılık problemlerinin kavranması, hukuki çerçevede taşımacılık organizasyonu ve buna bağlı olarak sosyo-ekonomik koşulların incelenmesi, yasal çevre (işletme şekilleri, ulusal/uluslararası hukuk ve organizasyonlar, ulusal/uluslararası anlaşmazlıkların çözümü), taşıma sektörü ile ilgili olarak yapılacak düzenlemelerdeki ortak esaslar, ulusal ve uluslararası dokümantasyonlar, taşımacılığın ithalat - ihracat düzenlemeleri, taşıma sözleşmeleri ve taşıyanın sorumluluğu, Birleşik Taşıma Sözleşmeleri (CCC), denizyoluyla mal nakliyesine yönelik deniz taşıma hukuku, karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı mevzuatı, Avrupa Birliği taşıma hukuku, Avrupa Birliği ortak taşıma politikası, uluslararası tahkim ve yargı konuları” incelenmektedir.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE III (3+0)
Derste “Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili Okuma anlamaya yönelik örnek metin çalışmaları, çeviriye yönelik Türkçe açıklamalı dilbilgisi kuralları, cümle çeviri ve analiz örnekleri, İngilizce-Türkçe ve Türkçe İngilizce cümle alıştırmaları, çeşitli metin çevirileri” yer almaktadır.
 
SEÇMELİ DERSLER(4. Sınıf- VII. Yarıyıl)
PROJE PALNLAMA VE YÖNETİMİ (2+0)
 Bu dersin amacı Projelerin başarılı olması için planlama ve kontrol tekniklerinin öğretilmesi, teknik ve sosyal boyutları ile yaklaşılarak proje başarısında rol oynayan kavram ve yöntemlerin öğretilmesidir. Derste proje yönetimi kavramları, gereksinim tanımlanması, proje yöneticisi, takımlar, proje organizasyonu, proje iletişimi, proje planlama, programlama, kontrol ve ilişkili maliyetler gibi konular ele alınır.
 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2+0)
Derste “İnsan kaynakları yönetimi(İKY) tanımı, temel ilkeleri, İKY planlaması, personel ihtiyaç çeşitleri ve İK planlamasında kullanılan sayısal teknikler, iş analizi; amacı, süreci ve iş tanımı, iş gören bulmanın önemi, iş gören seçmenin önemi, eğitimi, amacı, ilkeleri ve planlaması, ölçme ve değerlendirme, kariyer planlama, performans değerlemesi, iş değerlemesi ve ücret yönetimi, endüstri ilişkileri kavramı, sendikal örgütler ve toplu pazarlık, iş gören sağlığı ve güvenliğinin tanımı ve önemi, bürokratik işlemler ve bilgi sistemleri, personel disiplini ve insan kaynakları bilgi sistemleri” konu başlıkları yer almaktadır.
 
ÜRÜN VE KATEGORİ YÖNETİMİ (2+0)
Üretim yönetimine giriş, rekabetçilik, strateji ve verimlilik kavramları, tahminleme, ürün ve servis dizaynı, ürün ve servis için stratejik kapasite planlaması, proses seçimi ve işyeri düzeni, yer seçimi planlaması ve analizleri, kalite yönetimi, kalite kontrol. Ayrıca kategori yönetimi bağlamında ürün yönetimi, ürün çeşidi yönetimi ve raf yönetimi konuları işlenecektir.
 
STRES YÖNETİMİ (2+0)
Derste “Stres yönetiminde temel kavramlar, stres kaynakları, stres yaratan nedenler, kişilerin kendilerinin yarattığı stresler, stres belirtileri, işyerinde stres, tresin sonuçlar streste yöneticilerin rolü, stresle başa çıkma, stres yönetimi, işyerinde stres yönetimi “ konuları işlenecektir.
 
MALİYE POLİTİKASI(2+0)
Derste “Maliyenin Toplumsal Tarihi Ve Toplumun Mali Ontolojisi, Sosyal Bilimler Ve Maliye Teorisinin Tarihine Genel Bir Bakış. Erken Modern Dönem İktisadi ve Siyasal Düşüncede Maliye Teorisi. Devletin “Yönetimselleşmesi” ve Maliye Teorisi. Aydınlanma Dönemi Siyasal Düşüncede Maliye Teorisi. Klasik Politik İktisat Düşüncesinde Maliye Teorisi. Marx ve Çağdaş Marksist Maliye Teorileri. Marjinalizm ve Neoklasik Maliye Teorisi. Maliye Teorisinde Yeni Arayışlar: Mali Sosyoloji.    19. Yüzyıl Osmanlı İktisat ve Maliye Düşüncesi” konu başlıkları incelenecektir.
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (2+0)
Derste “Müşteri tutma, kazanma, müşteri ilişkilerini ölçme gibi müşteri ile ilgili kavramlar,  müşteri tipleri, kaybedilen müşteriyi kazanma, müşteri değer yaratım süreci, müşteri sadakat programları, müşteri şikâyetleri yönetimi, müşteri yönetimi sürecine uygun bilgi teknolojileri kullanımı” incelenecektir.
 
GİRİŞİMCİLİK I (2+0)
 Bu ders ile bir kişi veya kuruma bağlı çalışmanın yanı sıra kendi işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinliklere sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.
 
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK SÖZLEŞME YÖNETİMİ (2+0)
Dersin genel kapsamını uluslararası kontrat yönetiminin akademik anlamdaki teori ve uygulamalarının uluslararası lojistik açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Dersin içeriği uluslararası kontrat yönetiminin mevcut uygulama ve yaklaşımlarının uluslararası ticaret yönetimi açısından gelecekteki lojistik uygulamalar ile bütünleştirilmesi için uluslararası lojistik konsept ve alt konseptler açısından uluslararası kontrat yönetimine ilişkin öğrencilerde üst düzey bir algı oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir. Öğrenciler kurs sonunda uluslararası kontrat yönetimini uluslararası lojistik açısından takdir edip anlayabileceklerdir
 
AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (2+0)
Dersin amacı, öğrencilerin AB ve Türkiye ilişkileri konusunda, üyelik başvurusu öncesi dönemden günümüze, önemli tarih ve hadiseleri öğrenmelerini sağlamak; Topluluk-Türkiye ilişkileri konusunda analiz ve öngörülerde bulunabilmelerini sağlamaktır. Derste Avrupa Birliği fikrinin doğuşu, gelişim süreci ve Türkiye’nin bu süreçteki yeri, Maastricht ve diğer anlaşmalar, ilerleme raporları ve küreselleşme ve ab Türkiye ilişkileri gibi konular işlenmektedir.
  
LİMAN VE TERMİNAL YÖNETİMİ (2+0)
Dersin amacı, liman ve terminal işletmelerini yönetimsel açıdan değerlendirilmesi ve limanların içsel ve dışsal dinamiklerinin incelenmesidir. Liman ve terminal yönetim fonksiyonları, liman işletmelerinin yönetim türleri ve örgütsel yapıları, liman işletmeleri ve paydaşları arasındaki ilişkilerin yönetimi, liman işletmeciliğinin sosyal, hukuki ve çevresel boyutları gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 
DÖRDÜNCÜ YIL-VIII. YARIYIL
ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI (2+2)
Derste “Elektronik ticarete disiplinler arası bakış, eleştirel analiz ve takım projeleri. Elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı, web tabanlı işletme örnekleri; Internet ekonomisi ve is modelleri. internette güvenlik, elektronik ticaretin sosyal, hukuki, is ahlaki ve kamu politikaları boyutu. Web tabanlı işletme için is planı oluşturulması. Proje gruplarının sanal is ortamında web tabanlı işletme projesi oluşturması, geliştirmesi ve uygulaması” başlıkları incelenecektir.
 
 LOJİSTİK MALİYET MUHASEBESİ (2+2)
Derse “Maliyet ve İlişkili Kavramlar, Maliyet Hesaplamanın Amaç ve Yararları Geleneksel Maliyet Belirleme Sistemleri (Yöntemleri) Çağdaş Maliyet Belirleme Yaklaşımları Lojistik Maliyet Kavramı, Maliyet Bilgilerinin Gereksinimi ve Unsurları Lojistik Maliyetlere İlişkin Maliyet Bilgi Sisteminin Kurulması Lojistik Maliyetlerin Belirlenmesi ve Faaliyet Tabanlı Maliyetleme İle Hesaplanması Lojistik Maliyetlerin Tekdüzen Hesap Planına Göre Kayıtlanması Lojistik Yatırım ve Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi” konuları işlenecektir.
 
ULUSLARARASI EKONOMİ VE KÜRESELLEŞME (3+0)
Derste “Küresel ekonomik dönüşüm ve iktisat politikalarının kavramsal içeriği ve teorik temelleri, Uluslararası ticaretteki gelişmeler, gelişmiş ve gelişen ülkelerin dünya ticaretindeki yeri, uluslararası ticareti yönlendiren kuruluşlar, uluslararası ticarette karşılaşılan engeller, uluslararası ticarette para ve sermaye piyasalarının dünya ticaretine etkileri ve tarihsel arka planı” konuları işlenecektir.
 
ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU (3+0)
Derste “Uluslararası ekonomi ve ticaret hukukunun temel ilkeleri, uluslararası ticari ilişkileri düzenleyen kurallar ve uygulamalar, uluslararası satışlar, Dünya Ticaret Örgütü, GATT ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) amaçları ve işleyişi, Avrupa Merkez Bankası'nın işlevi” konuları incelenecektir.
 
MESLEKİ İNGİLİZCE IV (3+0)
Ders “Uluslararası ticaret ile ilgili ileri düzeyde cümle ve okuma parçalarının çevrilmesi ve makale incelemelerinin yapılması” ve “Lojistik ile ilgili cümle ve okuma parçalarının çevrilmesi ve makale incelemelerinin yapılması”  konu başlıklarını kapsamaktadır.
 
SEÇMELİ DERSLER(4. Sınıf- VIII. Yarıyıl)
SATIN ALMA VE SİPARİŞ YÖNETİMİ (2+0)
Bu ders lojistik faaliyetlerle uğraşan yöneticilere temel tedarik yönetimi konusunda bilgi verir. Lojistikte tedarik ve satınalma sürecinin rolü ve stratejisi konularını kapsar. Ders tüm şirket stratejisi dâhilinde bu süreçlerin entegrasyonunu ele alır ve performansın ölçüm ve kullanımı ve etkili ve geçerli bir tedarik yönetimine yardımcı olan finansal kontrolü kapsar. Derste lojistik çalışanlarına tedarik ve satınalma süreçlerine ilişkin temel bilgiler kazandırılmaktadır.

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR (2+0)
Derste “Finansal aracılık işlevi, finansal hizmet sektörü, finansal aracılık sektöründe karşılaşılan riskler, faiz oranı riski, diğer piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk, sermaye yeterliliği, finansal araçlarla risk yönetimi” konuları incelenecektir.
  
GİRİŞİMCİLİK II (2+0)
 Girişimci özellikleri, girişimcilere verilen teşvikler, iş fikri geliştirme, iş planı hazırlama, girişimciliği engelleyen faktörler, sektörel iş fırsatları, çeşitli finansal konular ve girişimcilik kültürü gibi konular ele alınmaktadır.
 
İLETİŞİM TEKNİKLERİ (2+0)
Ders içerisinde “Kişisel ve Mesleki Yaşamda İletişimin Önemi, Kişisel İletişimde kalite oluşturma metodları, Sözsüz İletişimi Anlamak ve Yorumlamak, Dış Görünüm, Beden Dili, Maske, İmaj, Algılar, Paradigmalar, Etkin Dinlemek, Dinleme Metodları, Empatik İletişim, Bilgi Yeterliliği, Etkin Konuşmak, Kendini İfade Edebilme, Konuşmanın Planlaması, Konuşmanın Yönlendirilmesi, İletişimde Alıcıdan Kaynaklanan Sorunlar” uluslararası ticaret ilişkileri bağlamında incelenecektir.
 
EKONOMİK SİSTEMLER (2+0)
Uluslararası bankacılık teorisini, uygulama ve prosedürlerini doğru biçimde bilmeden; finans yöneticilerinin günümüzün sürekli değişen ortamlarında, daha etkili ve verimli işleyecek finansal yeniden yapılandırmayı gerçekleştirecek stratejik adımları atması mümkün değildir. Bu ders, öğrencinin bankacılık ve finans alanındaki yeteneklerini özellikle uluslararası bağlamda geliştirmeyi amaçlamaktadır.
 
MARKA YÖNETİMİ (2+0)
Derste işlenecek konu başlıkları şunlardır: Marka kavramı ve marka yönetimi; marka konumu ve değeri oluşturma, marka denkliğini yaratacak marka unsurlarını belirleme, marka denkliğini yaratacak pazarlama programlarını inşa etme, marka denkliği yaratacak bütünleşik pazarlama iletişimi planını oluşturma, marka performansını ölçme ve yorumlama, marka denkliğini geliştirme ve sürdürme, yeni ürün sunumu ve marka genişleme stratejileri, zaman içinde marka yönetimi, coğrafik sınırlar ve pazar segmentlerinin ötesinde markaları yönetmek.
 
İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA (2+0)
Bu derste İktisadi Büyümenin teorik çerçevesi ve iktisadi büyüme kavramının dayandığı kavramsal ve düşünsel yapının gelişim sürecinin incelenmesidir. Bu bağlamda İktisadi büyümenin Klasik, Neo-klasik, Marksist yaklaşımları incelenerek Büyüme kavramına geleneksel yaklaşım getirilirken, aynı zamanda büyümedeki temel değişimler İçsel büyüme kavramı çerçevesinde incelenerek iktisadi büyümedeki değişimlerin incelemesidir.
 
MODERN POLİTİK İDEOLOJİLER (2+0)
 Bu derste Karl Marks’dan Nasyonal Sosyalizme kadar uzanan siyasi çizgide yer alan ideolojiler,  yeşerdikleri ortamın ekonomik ve sosyal şartları da göz önüne alınarak analitik bir yaklaşımla incelenmektedir.
  
STRATEJİK YÖNETİM (2+0)
Stratejik yönetim kavramı ve özellikleri, stratejik yönetim sürecinin evreleri, stratejinin benzer kavramlarla ilişkisi, stratejik planlama ve amaçlar sistemi, işletmenin temel ekonomik ve ekonomik olmayan amaçları, çevresel imkan ve sınırlamalar (işletme analizi), strateji seçiminde portföy analizleri, strateji seçiminde portföy analizleri, işletme stratejilerine genel bir bakış, işletme her düzeyinde düzeyinde geliştirilen stratejiler, stratejinin yürütülmesi, stratejinin değerlendirilmesi ve kontrolü, örnek olay incelemesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ (2+0)
 Gemilerin boyutları, tonajları, kuvvetler, momentler, Yüzme kanunları. Stabilite ve temel denge hesaplama ilkeleri, KG-KM-GM değerleri ve hesaplamaları, Trim, draft, enine denge ve meyil prensipleri, boyuna denge ve trim prensipleri, yük taşıma prensipleri, yük taşıma kapasitesi, ambar kapasiteleri, havalandırma. Yüklerin bağlanması ve istif tahtası kullanılması, ana yük katagorileri, dökme yükler, konteynerler, genel yükler, özel yükler, istifleme ilkeleri, yük çeşidine göre elleçleme ve istifleme ekipmanları, yükleme planı ve prensipleri, yükteki yasarlar ve tanzimleri bu derste ilenecek konuları oluşturmaktadır.